Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-UPB6 (Uradni list RS, št. 110/06, 121/06 in 1-7/07 – odl. US in 57/07), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev – OdPF (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – skl. US in 1-7/07 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 26. 9. 2007 sprejel

 
 

PRAVILNIK

 
 

o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 
 

1. člen

 

S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Zreče, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Zreče.

 
 

S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Odlokom o plačah funkcionarjev in drugimi veljavnimi predpisi določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Zreče, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Zreče.

 
 

2. člen

 
 

Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.

 
 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

 
 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.

 
 

3. člen

 
 

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

 
 

Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.

 
 

II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

 
 

4. člen

 
 

Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Zreče.

 
 

Člani Občinskega sveta Občine Zreče opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 
 

Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

 
 

Podžupan se lahko v soglasju z županom odloči, da opravlja funkcijo poklicno.

 
 

Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

 
 

5. člen

 

Za opravljanje funkcije župana Občine Zreče, ki sodi v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 51. plačni razred. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.

 
 

Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

 
 

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.

 
 

6. člen

 
 

Podžupan Občine Zreče, ki opravlja funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev lahko uvrsti od 36.–43. plačnega razreda (podžupan V).

 
 

Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

 

Podžupanu Občine Zreče, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

 
 

Podžupanu Občine Zreče, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom, ki ureja plače in dodatke k plači v javnem sektorju.

 
 

Podžupanu Občine Zreče, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

 
 

Župan lahko odloči, da je plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana tudi nižje od 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, in sicer glede na pooblastila, vsebino in obseg dela, dogovorjen z županom.

 
 

Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.

 
 

Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Zreče in udeležbo na sejah drugih delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov.

 
 

III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA

 
 

7. člen

 
 

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.

 

Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.

 
 

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

 
 

V okviru določil prejšnjih dveh odstavkov se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, in sicer za:

 
 

– dodatek za vodenje seje občinskega

 
 

sveta, če sejo vodi zaradi odsotnosti

 
 

župana in podžupana v višini             50 € neto,

 
 

– udeležbo na redni seji občinskega

 
 

sveta v višini                           80 € neto,

 
 

– udeležba na izredni seji občinskega

 
 

sveta v višini                           65 € neto,

 
 

– predsedovaje seji delovnega telesa

 
 

občinskega sveta v višini                50 € neto,

 
 

– udeležbo na seji delovnega telesa

 
 

katerega član je v višini                35 € neto.

 
 

8. člen

 
 

Izplačilo plačila za opravljanja funkcije oziroma sejnine se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o imenovanju ter evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

 
 

IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD

 
 

9. člen

 
 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta oziroma župana, pripada sejnina.

 
 

Sejnina za posamezno sejo znaša 35 € neto, za predsedovanje v komisiji ali odboru občinskega sveta oziroma župana pa znaša sejnina 50 € neto.

 
 

Nagrada iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi akta o imenovanju in evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.

 
 

10. člen

 
 

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade oziroma sejnine, ki se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:

 
 

– za predsedovanje na seji v višini         70 € neto

 
 

– udeležba na seji NO za člane              35 € neto

 
 

– izvedba nadzora po programu dela ali

 
 

sklepu nadzornega odbora v višini         130 € neto.

 

Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določenih 15% letne plače župana.

 
 

Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava, oziroma izdelanega poročila o nadzoru. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določenih 7,5% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

 
 

11. člen

 

Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se izplača le ena sejnina. Za korespondenčno dopisno sejo se sejnine ne izplačuje.

 
 

12. člen

 
 

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, ki se izplača na podlagi akta o imenovanju v skladu z zakonom.

 
 

Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prejšnjega odstavka tega člena, so člani volilnih organov upravičeni do nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najkasneje deset dni po razpisu volitev in ne sme presegati 70% zakonsko določenega zneska, ki bi ga člani volilnih organov prejeli ob vsakih splošnih volitvah.

 
 

Predsedniku občinske volilne komisije, njegovemu namestniku ter članom občinske volilne komisije v času izvedbe splošnih lokalnih volitev ne pripada še nadomestilo iz zadnjega odstavka tega člena.

 
 

V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom in namestnikom občinske volilne komisije sejnina v višini določeni v 9. členu tega pravilnika.

 
 

V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

 
 

13. člen

 
 

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

 
 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Zreče.

 
 

Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

 
 

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.

 
 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

 
 

Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.

 
 

14. člen

 
 

Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar oziroma član nadzornega odbora na podlagi naloga za službeno potovanje.

 
 

Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.

 
 

VI. NAČIN IZPLAČEVANJA

 
 

15. člen

 
 

Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu se tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

 
 

16. člen

 
 

Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

 
 

Prejemki iz 13. člena tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

 
 

17. člen

 

Plača župana in podžupana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

 
 

Plače, dodatki k plači ter povračila stroškov v zvezi z delom župana in podžupana se določijo v skladu z zakonodajo, ki ureja plače, dodatke k plači ter povračila stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju.

 
 

Plače članov občinskega sveta in sejnine članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij ali delovnih teles, ki so določene v točno določenem znesku, se ne usklajujejo.

 
 

18. člen

 
 

Plače članom občinskega sveta in nagrade – sejnine članom delovnih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v delovno telo.

 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 
 

19. člen

 
 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Zreče ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 26/99, 85/99, 14/03).

 
 

Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se na podlagi tega Pravilnika obračunavajo od 1. 1. 2008 dalje, ne glede na datum uveljavitve pravilnika.

 
 

20. člen

 
 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 
 

 

 
 

Št. 10001-0005/2007 2

 
 

Zreče, dne 26. septembra 2007

 
 

 

 
 

Župan

 
 

Občine Zreče

 
 

mag. Boris Podvršnik l.r.

 
     

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2012) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
     
  KONČNA DOLOČBA  
 

9. člen

 
 

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor