Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) , Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 7. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne dediščine (Uradne objave GOK, št. 01/05) Občina Komenda objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2016

 

1. PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je dodelitev sredstev iz proračuna Občine Komenda za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju občine Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).

Razpisana sredstva so namenjena za:

a) Spodbujanje obnove zunanjščine kulturne dediščine zaradi lepše urejenosti kraja

b) Spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine:

- Sanacija vlage,

- Obnova in nadomeščanje posameznih delov,

- Ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v današnjem času,

- Ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne dediščine.

c) Spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo zunanjščin in notranjih prostorov.

 

Spodbude se dodeljujejo za:

- Nepremično kulturno dediščino (vaška jedra, stavbe, njihove dele ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki kulturne, gospodarske ali politične zgodovine, objekti, povezani s kulturnim, duhovnim, gospodarskim in političnim življenjem, naselbinska območja, arheološka najdišča in predmeti)

- Premično kulturno dediščino (arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja in ležijo ali so bila najdena na območju občine Komenda)

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje sredstva ali

b) so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.

 

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave GOK, št. 01/05).

 

4. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva v višini 4.500 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2016 na proračunski postavki 8231 – Sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne dediščine.

 

5. ROK IZVEDBE PROGRAMOV

Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

6. VSEBINA PRIJAVE

Vloga na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Vlagatelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, s strani sofinancerja.

 

7. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV VLOG

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo vlog.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je petek, 26. 08.2016 do 12. ure.

Vloge z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom: "JAVNI RAZPIS – DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2016 - NE ODPIRAJ" in z navedbo podatkov vlagatelja na zadnji strani ovojnice.

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Komenda zadnji dan roka do 12. ure.

Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR.

Upravno takso se lahko plača:

- z gotovino v tajništvu Občine Komenda

- plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: 01100-5640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o plačilu takse na transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi)

 

8. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZID RAZPISA

Postopek za izbiro in administrativno tehnične naloge povezane s sofinanciranjem vodi občinska uprava. Občinska uprava pregleda vloge prispele na javni razpis. Če ugotovi, da vloga ni popolna, pozove predlagatelja, da jo v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. Popolne vloge pregleda s strani župana imenovana komisija. Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava. Pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev, o dodelitvi predhodno sklepa in potrdi Občinski svet Občine Komenda. Z izbranimi upravičenci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

9. NADZOR IN SANKCIJE

Če občinska uprava Občine Komenda ugotovi, da upravičenec krši določila pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev, zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev v občinski proračun skupaj z zakonitimi obrestmi. Če upravičenec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. Upravičenec, ki neutemeljeno krši določila pogodbe, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.

 

10. INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Komenda pri Mateji Drolc, tel.št. 01/72 47 409.

 

Datum: 14.07.2016

Številka: 620-0002/2016

 

Stanislav Poglajen

Župan Občine Komenda

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor