Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društvenih projektov v Občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/05), župan Občine Komenda objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2012

 

Predmet javnega razpisa so programi in projekti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja in delovanja in so v javnem interesu.

 

Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

 

Na razpis se lahko prijavijo društva in zveze, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-        so registrirana za izvajanje dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,

-        društva, ki nimajo za osnovno dejavnost kulturne, humanitarne, kmetijske, športne, gasilske in podobne dejavnosti

-        da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje aktivnosti,

-        da imajo sedež na območju občine Komenda,

-        da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Komenda,

-        da delujejo najmanj eno leto,

-        da imajo urejeno evidenco o članstvu (izpolnite in obvezno priložite fotokopijo evidence o članstvu),

-        da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

-        so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,

-        občinski upravi vsako leto redno predložijo finančno poročilo in poročilo o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

 

Prijava na razpis:

 

1.      Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Komenda je za sofinanciranje društvenih projektov v letu 2012 namenila 15.650 €.

2.      Razpisna dokumentacija s priloženimi obrazci je dosegljiva na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si in v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

3.      Rok za oddajo prijave na javni razpis je ponedeljek 7. maj 2012.

4.      Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV ZA LETO 2012 – NE ODPIRAJ«.

5.      Z izbranimi izvajalci  bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju društvenih projektov.

6.      Dodatne informacije dobite pri Miri Trampuš na tel.št. 01/72 47 405.

 

Merila in kriteriji, po katerih se bo posamezni projekt ocenjeval, so sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, ko je na razpis prijavljenih več izvajalcev programov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, Občinska uprava Občine Komenda  določi prioriteto za vrednotenje programov v skladu s potrebami in interesi lokalne skupnosti.

 

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za finančna sredstva, se izločijo.

 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu.

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2012.

 

Številka: 430-0008/2012

Datum: 28. 3. 2012

Tomaž Drolec

Župan
 
Priloga:

obrazci: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor