Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/18), je Občinski svet Občine Kungota na 4. seji, dne 27. marca 2019 sprejel

 

 

O D L O K

o proračunu občine Kungota za leto 2019

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kungota za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvoj nih programov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

Skupina / podskupina kontov

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)

5.323.116

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.862.607

70 DAVČNI PRIHODKI

3.418.597

700 Davki na dohodek in dobiček

2.982.252

703 Davki na premoženje

325.345

704 Domači davki na blago in storitve

111.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI

444.010

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

264.910

711 Takse in pristojbine

5.000

712 Globe in druge denarne kazni

4.100

714 Drugi nedavčni prihodki

170.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

200.000

Skupina / podskupina kontov

v EUR

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

200.000

73 PREJETE DONACIJE

5.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

5.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.255.509

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.243.509

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

12.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.311.435

40 TEKOČI ODHODKI

1.646.647

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

359.340

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

55.335

402 Izdatki za blago in storitve

1.143.972

403 Plačila domačih obresti

32.000

409 Rezerve

56.000

41 TEKOČI TRANSFERI

1.623.020

410 Subvencije

47.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.124.900

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

57.680

413 Drugi tekoči domači transferi

393.440

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.041.768

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.041.768

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

11.681

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

137.327

50 ZADOLŽEVANJE

137.327

500 Domače zadolževanje

137.327

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

194.000

55 ODPLAČILA DOLGA

194.000

550 Odplačila domačega dolga

194.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-44.992

Skupina / podskupina kontov

v EUR

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-56.673

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII. IX.)

-11.681

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE

31.12. PRETEKLEGA LETA

45.000

 

Splošni in posebni del občinskega proračuna, načrt razvojnih programov, načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kun gota v letu 2019, kadrovski načrt, letni program športa in letni program vzdrževanja občinskih cest so priloga k temu odloku in se objavijo na spletnih straneh Občine Kungota.

 

 

II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja občine Kun gota. Županja lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi dru ge osebe. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

 

 

4. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Županja odloča o prerazporeditvah pravic porabe v poseb nem delu proračuna:

  samostojno in brez omejitev v okviru istega podprograma,

  med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprogra ma ne sme presegati 10 % podprograma in

  med glavnimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5 % glavnega programa.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Županja s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o ve ljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

 

 

5. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt ra zvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na pro računskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevze manje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunal nih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega čle na se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

6. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, za ključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod lagi odločitve občinskega sveta.

 

 

7. člen

(proračunska rezerva)

Sredstva iz proračunske rezerve se uporabljajo za financira nje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.

V stalno proračunsko rezervo občine Kungota se izloča do 1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna. V sredstva proračunske rezerve v letu 2019 izločamo sredstva v višini 35.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča županja in o uporabi poroča občinskemu svetu.

 

 

8. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna proračunska rezervacija, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje na menov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvi denih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2019 določijo v višini 21.000 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja in o uporabi poroča občinskemu svetu.

 

II. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

DRŽAVE

 

9. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

10. člen

(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

11. člen

(zadolževanje občine)

Občina Kungota se bo v letu 2019 dolgoročno zadolžila v znesku 137.327 EUR.

 

 

12. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin skem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 410-5/2018-3             

Datum: 27. marec 2019

 

Županja Občine Kungota

Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor