Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93), 2. in 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93) ter 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občina Kanal ob Soči (Uradne objave – časopis Primorske novice, št. 10/96) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 10.6.1996 sprejel

ODLOK

o oskrbi s pitno vodo

Splošne določbe

1.člen

S tem odlokom se za oskrbo s pitno vodo, ki je po zakonu določena kot obvezna lokalna javna služba, določijo organizacijska zasnova njenega opravljanja, vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje oskrbe z vodo in drugi pogoji za zagotavljanje in uporabo pitne vode, viri financiranja, pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov ter drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj te gospodarske javne službe na območju Občine Kanal ob Soči.

2.člen

Oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: oskrbo z vodo) samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina.

3.člen

Za opravljanje oskrbe z vodo iz javnih vodovodov v Občini Kanal ob Soči se ustanovi režijski obrat v Občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju: upravljalec).Upravljalec upravlja z objekti in napravami za oskrbo z vodo na območju Občine Kanal ob Soči. Upravljalec mora pri svojem delu izpolnjevati vse predpisane tehnične, sanitarne in druge standarde in normative.

Za opravljanje z ostalimi objekti in napravami, namenjenimi za oskrbo s pitno vodo na območju Občine Kanal ob Soči, ki niso upoštevani kot javni vodovod, uredita izvajanje oskrbe z vodo občina in upravljalec na podlagi pogodbe, sklenjene z lastnikom teh objektov in naprav.

4.člen

Za javni vodovod se upošteva vodovodno omrežje, naprave in objekti, ki oskrbujejo več kot pet gospodinjstev ali več ko 20 prebivalcev oziroma po dogovoru lahko tudi manj.

5.člen

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki stalno ali občasno uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja upravljalca.

 

Naprave in objekti za oskrbo z vodo

6.člen

Vodovodno omrežje in naprave se glede na odgovornost za vzdrževanje delijo na omrežje, objekte in naprave uporabnika in omrežje, objekte in naprave upravljalca.

7.člen

Naprave uporabnika so vse notranje vodovodne instalacije, priključna cev, vodomerni in drugi jaški ter naprave in vodomer.

8.člen

Naprave in objekti upravljalca so: magistralno omrežje, ki zajema tranzitni cevovod od črpališč in zajetij do naselij, primarno omrežje in naprave, ki zajema: vodnjake, črpališča, prečrpališča, zajetja, vodohrame, cevovode od čraplišč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohramov, cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja in naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju; sekundarno omrežje in naprave, ki zajema omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem in drugem območju, omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantna mreža), črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode v sekundarnem omrežju in naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju ter vodomeri in priključni vod od sedanjega voda do vodomera, vključno z vodomerom.

9.člen

Glede na vrsto rabe se objekti za oskrbo z vodo delijo na naprave in objekte individualne rabe in na naprave in objekte skupne rabe. Naprave in objekti skupne rabe so objekti in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi, vsi ostali so objekti in naprave individualne rabe. Stroške vzdrževanja in obratovanja objektov in naprav skupne rabe ima upravljalec pravico pokrivati iz virov, ki jih določi občina.

10.člen

Hidranti kot del naprav skupne rabe v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljalca le za gašenje požarov, gasilske vaje, za njihovo preizkušanje in izpiranje vodovoda. Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode je o odvzemu vode iz hidrantov v roku 7 dni potrebno obvestiti upravljalca vodovoda. Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne prireditve in za polnjenje cistern za prevoz vode se sme koristiti le s privolitvijo upravljalca. Vsi hidranti se vgrajujejo v nadzemni izvedbi.

Priključitev na javni vodovod

11.člen

V naseljih, ki so oskrbovana z vodo iz javnih vodovodov, je obvezna priključitev uporabnikov na javni vodovod.

Po zgraditvi novega vodovodnega omrežja se morajo priključiti nanj vsi uporabnini s tega območja, ki doslej niso bili oskrbovalni iz javnega vodovoda.

12.člen

Za priključitev na javni vodovod mora uporabnik pridobiti soglasje in dovoljenje upravljalca.

Vlogi za pridobitev soglasja mora uporabnik priložiti lokacijsko dokumentacijo oziroma izris iz prostorskega izvedbenega načrta, eventuelni opis specifičnosti gradnje glede na predvidene potrošnje vode in soglasja lastnikov parcel, prek katerih bo priključek potekal.

Uporabnik si mora pridobiti soglasje v primeru novogradenj ter za rekonstrukcije in prenove objektov, ki vplivajo na dobavo vode, obstoječe vodne vire ali vodovodne objekte.

13.člen

V primeru popolne vloge uporabnika in če razpoložljive kapacitete vodnih virov in zmogljivosti javnega vodovoda, na katerega se bo uporabnik priključil, to dopuščajo, upravljalec v soglasju za priključitev določi: pogoje glede trase, globine in profila vodomera ter o lokaciji in velikosti vodomernega jaška; podatke o dokumentaciji, ki jo mora predložiti pred priključitvijo (gradbeno dovoljenje za objekt, ko je to potrebno, atest o izvedeni vodovodni instalaciji , soglasje za prekop cestišča, …).

V primeru, ko razmere ne dovoljujejo novih priključitev, je upravljalec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bo priključitev možna.

14.člen

Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev, če je uporabnik izpolnil vse obveznosti ter predložil vso potrebno dokumentacijo in so izpolnjeni pogoji iz 13. člena.

15.člen

Stroški za gradnjo, vzdrževanje in popravilo hišnih priključkov gredo v breme uporabnika zgradbe oziroma zemljišča. Ta je dolžan skrbeti, da je hišni priključek vedno v brezhibnem stanju in vsako okvaro na priključku prijaviti upravljalcu.

16.člen

Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt, fizična ali pravna oseba tudi več priključkov. Priključek je stalen ali začasen. Šest mesecev pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljalec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.

Vsa dela na javnih vodovodih in priključkih nadzira upravljalec ali od njega pooblaščena oseba.

Meritev porabe vode

17.člen

Za zagotavljanje količine porabljene vode je uporabnik dolžan na vodomernem priključku vgraditi vodomer. Prostor, v katerem je vgrajen vodomer, mora biti zgrajen in vzdrževan v skladu z veljavnimi sanitarnotehničnimi predpisi in pogoji v soglasju upravljalca, ter dostopen pooblaščenim delavcem upravljalcem vodovoda. Posegi s strani uporabnika niso dopustni.

18.člen

Vodomer namesti uporabnik na lastne stroške, vsak vodomerni priključek posebej. Mesto, način vgraditve vodomera in njegova velikost ter kontrola nad izvajanjem vgradnje se določita v soglasju z upravljalcem, ko vodomer prevzame v upravljanje.

Vodomer nadzoruje, pregleduje in vzdržuje ali po potrebi menja upravljalec vodovoda in nosi stroške teh del.

Uporabnik je dolžan prijaviti vsako okvaro na vodomernem priključku ali vodomeru. Če je do okvare prišlo po krivdi uporabnika, je ta dolžan stroške popravila poravnati.

19.člen

Če so na območju upravljalca vodovoda tudi uporabniki vode z lastnimi objekti za izkoriščanje istih virov vode kot javni vodovod, s porabo nad 1 l/s v sušnem obdobju, so le-ti dolžni meriti izkoriščanje vodnega vira z vodomeri.

20.člen

Če je točnost obračunskega vodomera sporna, ima uporabnik pravico poleg rednih pregledov zahtevati izredno kontrolo točnosti vodomera. V primeru ugotovljenega odstopanja preko dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

Obračun porabljene vode

21.člen

Oskrba uporabnikov z vodo se financira s ceno vode – vodarino. Oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi  se lahko financira iz proračuna občine. Delež sofinanciranja določi Občinski svet.

22.člen

Uporabniku se obračuna količina dejansko porabljene vode v kubičnih metrih (m3) po odčitku  na vodomeru. Pri fizičnih osebah opravi upravljalec odčitavanje najmanj 6-krat letno, z upoštevanjem ostalih odčitkov  zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjavi vodomera ali na posebne zahteve uporabnika se lahko odčitavanje opravi večkrat, toda ne pogosteje kot dvanajstkrat letno.

23.člen

V individualnih stanovanjskih objektih, v katerih se poleg gospodinjstev izvaja tudi gospodarska dejavnost, ki za svojo dejavnost uporablja pitno vodo in je izveden samo en vodomerni priključek, se obračunava celotna poraba vode po pravilih obračuna za gospodarsko ali drugo dejavnost.

V primeru, da zaradi okvare vodomera ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se obračuna povprečna poraba vode v preteklem letu.

24.člen

Uporabniki – fizične osebe – plačujejo porabljeno vodo na podlagi  izdanih položnic ali računov v obliki obroka za obdobje 2 mesecev. Obrok plačila po položnici ali računu se izračuna na osnovi dejanske porabe preteklega obračunskega obdobja in cene kubičnega metra vode. Uporabniki – pravne osebe – plačujejo porabljeno vodo na osnovi izdanega računa. Osnova za izstavitev računa je povprečna poraba v preteklem obračunskem obdobju in veljavna cena. Obračun se opravi na osnovi odčitane dejanske porabe in sprememb cene vode ali prispevkov najmanj šestkrat letno. Velikim porabnikom vode lahko upravljalec izstavlja račune v rokih, ki jih določita s posebno pogodbo. Če zaradi okvare obračunskega vodomera , ugotovljenega nedovoljenega načina odjema, ali iz drugega vzroka ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna pavšalna porabe vode na osnovi povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju.

25.člen

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka le-ti določajo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo v objektu.

Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost upravljalca.

Če se upravljalec in uporabniki, ki imajo vgrajene interne vodomere, dogovorijo za izdajanje računov posameznim uporabnikom vezanim na en obračunski vodomer, upravljalec porazdeli eventuelno razliko odčitane količine vode med obračunskim in seštevkom internih vodomerov na vse račune enakomerno (glede na število internih vodomerov).

26.člen

Občinski svet Občine Kanal ob Soči letno določi območja, kjer je obvezna vgradnja vodomerov v obstoječe objekte, pri čemer upošteva deficitarnost vodnih virov in višino stroškov pri dobavi pitne vode na posameznem območju.

Upravljalec vodovoda je dolžan prizadete uporabnike seznaniti z načinom in s pogoji vgraditve vodomerov, ti pa so dolžni v 60 dneh urediti vodomerni jašek, opraviti gradbeni izkop za položitev priključnega voda in omogočiti vgraditev vodomera.

27.člen

V prehodnem obdobju se uporabnikom z vgrajenimi vodomeri obračunava poraba pitne vode po dejanski porabi, uporabnikom brez vodomerov se do vgraditve vodomera obračunava povprečna mesečna poraba vode v naslednjem obsegu: 4,5 m3/osebo za gospodinjstva in 2,5 m3/glavo za živino na mesec.

Za gospodarske in storitvene dejavnosti, ki v svojem procesu uporabljajo pitno vodo, se številu zaposlenih doda še povprečna poraba vode zaradi dejavnosti v naslednjem obsegu: gostinski lokal s hrano, proizvodnjo hrane in pijač,ipd. 250 m3, gostinski lokali brez hrane,ipd. 80 m3, ostale dejavnosti, pri katerih se ne uporablja voda, 10 m3 na mesec.

28.člen

Uporabnikom v območju obvezne vgraditve vodomerov iz 26. člena, ki odklanjajo vgraditev vodomera, se z naslednjim mesecem po preteku roka obvestila upravljalca zaračunava trikratna povprečna poraba vode iz 27. člena tega odloka.

29.člen

Uporabnik – fizična oseba mora plačati obrok do roka, navedenega na položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči upravljalcu pisne pripombe oziroma ugovor na obrok izstavljen po položnici ali računu najkasneje v 8 dneh po prejemu računa. Če ne plača obroka, navedenega na položnici ali računu niti v 30 dneh po izstavitvi opomina, lahko upravljalec brez naknadnega opozorila prekine dobavo vode.

30.člen

Uporabnik – pravna oseba – mora plačati račun v 5 dneh po izstavitvi računa upravljalca.  Uporabnik lahko sporoči upravljalcu pisne pripombe oziroma ugovor na izstavljeni račun najkasneje v 15 dneh od izstavitve računa. Ugovor ne zadrži plačila. Če ne plača računa niti v 15 dneh po izstavitvi opomina, lahko upravljalec brez naknadnega opozorila prekine dobavo vode.

Upravljalec je dolžan na pripombe ali ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.

30a.člen

Sredstva vodarine se zbirajo na ločenem računu proračuna. Prihodki in odhodki na tem računu se izkazujejo ločeno po vodovodnih sistemih.

Program vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja iz teh sredstev se sprejme skupaj s proračunom občine.

 

Pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov

31.člen

Upravljalec ima pri oskrbi z vodo naslednje obveznosti.

-        V okviru razpoložljivih kapacitet vodnega vira skrbi za zadostno količino zdrave pitne vode.

V ta namen redno preverja razpoložljive količine in redno kontrolira kvaliteto vode v skladu s predpisi o higienski neoporečnosti vode za javno preskrbo prebivalstva z vodo, skrbi za ograditev in vzdrževanje varnostnih pasov zajetij in jih opremi z opozorilnimi napisi, določa zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani v varnostnem območju vodnih virov, obvešča uporabnike o času, trajanju in ukrepih ob prekinitvah dobave vode, organizira preskrbo v sušnem obdobju in v izrednih razmerah in tekoče poroča o nastopu izrednih razmer županu občine.

-        Redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega vodovoda, s katerimi upravlja.

V tem okviru sistematično pregleduje in vzdržuje zajetja, črpališča in omrežja, ugotavlja izgube ter skrbi za avtomatizacijo, na svoje stroške vzdržuje priključke, razen v primeru, ko je okvara nastala po krivdi uporabnika, organizira zaščito važnejših objektov, pristopi k popravilu takoj in jo, če je mogoče v prvih 24 urah popravi, vzdržuje požarno omrežje in hidrante ter skrbi za pravilno obratovanje, vodi kataster vodovodnega omrežja in ostale evidence, obračunava amortizacijo ter vodi ostale poslovne knjige.

-        Tekoče izdaja soglasja, omogoča priključitev na vodovod ter skrbi za reden obračun porabljene vode.

-        Pripravi letni plan vzdrževanja in investiciskega vzdrževanja, ki ga potrdi občinski svet.

S tem v zvezi kontrolira izpolnitev pogojev iz soglasja in nadzira dela na priključkih, skrbi za prekinitev dobave vode, ko nastopijo primeri iz 36. člena tega odloka, redno pregleduje in preizkuša vodomere v zakonitih rokih ali pa na zahtevo uporabnika v skladu z 20. členom odloka in jih po potrebi zamenjuje in redno odčituje vodomere zaradi porabljene vode.

32.člen

Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:

-        redno vzdržujejo naprave za katere so odgovorni,

-        omogočiti morajo nemoten dnevni dostop do obračunskega vodomera in internih hidrantov,

-        spremljajo količino porabljene vode s pregledom stanja vodomera ter javljajo upravljalcu ugotovljeno prekomerno porabo,

-        javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu, na priključku ali na vodomeru ter lastninske namembnostne in ostale spremembe uporabniku,

-        uporabljajo hidrante le v primeru požara in sporočajo porabo vode, odvzete na hidrantu, ki ni instaliran preko vodomera,

-        spoštujejo varčevalne in druge ukrepe v izrednih razmerah ali ob prekinitvi dobave vode,

-        redno plačujejo vodo na osnovi izdanih položnic in računov v plačilnem roku.

33.člen

Upravljalec je pooblaščen za dajanje soglasij in pogojev za priključitev na javni vodovod. Upravljalec je pooblaščen tudi za določanje pogojev in dajanje soglasij k prostorskim izvedbenim aktom ter h graditvam objektov in k drugim posegom v prostor, če ti zadevajo objekte in naprave za oskrbo naselij z vodo.

Pri novogradnji objektov in drugih posegih v prostor, ki bi imeli zaradi svoje lokacije vpliv na objekte in naprave za oskrbo z vodo, predpiše upravljalec v soglasju minimalne odmike objektov od vodovodnega omrežja,  pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem ter zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani v ožjem ali širšem varstvenem območju zajetij, ali vodnih virov, predvidenih za zajetja pitne vode.

34.člen

V okviru strokovnotehničnih in razvojnih nalog s področja oskrbe z vodo, se upravljalcu lahko poverijo naloge, ki se nanašajo na načrtovanje oskrbe z vodo in njen razvoj, na investicijsko načrtovanje potrebnih objektov in naprav ter na gospodarjenje s temi objekti in napravami.

Prekinitev dobave vode

35.člen

Upravljalec lahko na stroške uporabnika  brez predhodne odpovedi, vendar ob obvestilu, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:

-        če je priključek na vodovodno omrežje izveden brez dovoljenja upravljalca ali je brez njegovega soglasja uporabnik dovolil priključitev drugega uporabnika na svojo interno inštalacijo,

-        če uporabnik ne dovoli vgraditi vodomera, ali brez privolitve upravljalca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu, zasunu, oziroma drugače spremeni izvedbo priključka,

-        če stanje interne inštalacije ali vodomera ogroža kvaliteto pitne vode v javnem vodovodu.

Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

36.člen

Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas, zaradi planiranih vzdrževalnih del na omrežju ali ostalih napravah vodovoda ali nenadnih okvar.

V primeru, ko je prekinitev dobave daljša od ene ure, mora upravljalec o tem obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen način; če traja prekinitev več kot 24 ur, pa je na območju prekinitve dolžan zagotoviti vsaj minimalno oskrbo s pitno vodo.

Izredne razmere in varčevanje z vodo

37.člen

V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaženje vira, večje okvare, ipd.) ima upravljalec pravico zmanjšati ali prekiniti dobavo vode, dolžan pa je uporabnike o tem obvestiti in postopati v skladu z načrtom ukrepov za tak primer. Skrbeti mora za prednostno preskrbo za osnovne življenjske potrebe prebivalstva in požarno varnost.

38.člen

Ob nastopu izrednih razmer so uporabniki vode iz lastnega vodovoda, ki koristijo isti vodni vir kot javni vodovod, dolžni po potrebi zmanjšati koriščenje vodnega vira, oziroma svoje kapacitete dati na razpolago za zagotovitev prednostne oskrbe.

39.člen

V primeru pomanjkanja vode izda upravljalec navodila za racionalno uporabo, nadzira potrošnjo vode in sme omejevati čezmerno uporabo. V primeru večjega pomanjkanja vode upravljalec oskrbuje uporabnike po prednostnem vrstnem redu, ki ga na njegov predlog potrdi občinski svet.

Kazenske določbe

                                                                     40.člen

Z denarno kaznijo do 200.000 sit se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če se ne ravna v skladu z obveznostmi, navedenimi v 32. členu tega odloka.

41.člen

Z denarno kaznijo do 10.000 sit se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe, kot tudi uporabnik – fizična oseba.

41a.člen

Strokovni nadzor in nadzor nad zakonitostjo opravljanja oskrbe s pitno vodo opravljajo pristojni inšpekcijski upravni organi.

Končne določbe

42.člen

Sedanji upravljalci objektov in naprav za oskrbo z vodo v Občini Kanal ob Soči so dolžni v roku do 1 leta po ustanovitvi režijskega obrata, postopoma po vrstnem redu, kot ga sprejme občinski svet, predati objekte in naprave novemu upravljalcu in mu izročiti tudi celotno pripadajočo informacijsko bazo.

Pogoje prenosa in prevzema kakor tudi druge pravice in dolžnosti se določijo s pogodbo o prenosu in prevzemu. Do prevzema oziroma predaje objektov in naprav za oskrbo z vodo se le-te upravlja in vzdržuje na do sedaj uveljavljen način.

43.člen

Ne glede na določbe prejšnjega člena je upravljalec dolžan izvajati nujna vzdrževalna dela na objektih in napravah vseh sistemov, preko katerih izvaja oskrbo z vodo, in skrbeti za ustrezno količino in kakovost vode.

44.člen

Priključitev uporabnikov iz 2. odstavka 11. člena na vodovod mora biti izvedena v roku 6 mesecev po zgraditvi novega vodovodnega omrežja.

45.člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih naprav za oskrbo z vodo v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85).

46.člen

Ukrepi iz 33. člena se v prehodnem obdobju do sprejetja odlokov za zaščito vodnih virov določijo na podlagi do sedaj veljavnih odlokov za zaščito vodnih virov na območju Občine Kanal ob Soči. Predvidene zazidave in posegi v prostor v bližini ostalih vodnih virov, ki bi lahko imele vplive na vodne vire, niso dopustne, do faze hidrogeoloških študij prispevnih površin vzvodnega področja zajetih vodnih virov.

47.člen

Ta odlok začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem glasilu – časopisu Primorske novice

Številka 012 – 1/96 – 4

Datum: 10.6.1996

Župan

ZORAN MADON, 1.r.             

Predsednik Občinskega sveta

BOŽIDAR RUSTJA, 1.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor