Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 4. člena Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Ur. gl. Občine Vodice, št. 2/2013) je Občinski svet Občine Vodice na 29. redni seji, dne 08.07.2013, sprejel

PRAVILNIK

o honoriranju prispevkov in dela v javnem

občinskem glasilu Kopitarjev glas

I. Splošna določba

1. člen

Ta pravilnik ureja pravice avtorjev na njihovih delih, določa avtorske honorarje in nadomestila za delo odgovornega urednika, pomočnik odgovornega urednika, lektorja, drugih članov uredniškega odbora javnega občinskega glasila Kopitarjev glas in ostalih zunanjih sodelavcev.

II. Pravice avtorjev

2. člen

Avtorsko delo je individualna stvaritev s področja pisanih del (leposlovna dela), pisanja člankov, fotografska dela ter druge individualne in intelektualne storitve pri oblikovanju vsebine glasila.

Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.

Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu.

Avtorski honorar obsega uredniško delo, lektoriranje in avtorske stvaritve za posamezne avtorske članke in avtorske fotografije.

III. Avtorski honorarji

3. člen

Odgovornemu uredniku pripada avtorski honorar pri urejanju glasila v vrednosti 400 EUR neto na posamezno številko glasila.

Pomočniku odgovornega urednika pripada avtorski honorar pri urejanju glasila v vrednosti 100 EUR neto na posamezno številko glasila. V primeru odsotnosti odgovornega urednika, pomočniku odgovornega urednika pripada enak honorar, kot ga prejme odgovorni urednik za svoje delo.

Lektorju pripada avtorski honorar za njegovo delo pri lektoriranju glasila v višini 100 EUR neto na posamezno številko glasila.

4. člen

Članom uredniškega odbora oziroma avtorjem prispevkov pripada avtorski honorar za pisne in avtorske fotografske prispevke v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo in 68/2008) in na podlagi naročila prispevka s strani

odgovornega urednika oziroma na podlagi pobude avtorja.

IV. Merila za honoriranje

5. člen

V glasilu se ne honorirajo naslednji prispevki:

– prispevki župana, občinskega sveta, občinske uprave in njenih organov, služb, javnih podjetij in zavodov;

– prispevki državnih organov;

– prispevki poslancev in poslank;

– prispevki kulturnih, športnih, gasilskih in drugih društev;

– nenaročeni prispevki;

– prispevki, za katere se tako odloči uredniški odbor.

6. člen

Vsi drugi prispevki se honorirajo glede na razvrstitev v vrednostni razred in glede na obseg (število znakov).

Uredniški odbor razvrsti članke v vrednostne razrede za vsako številko javnega občinskega glasila posebej.

7. člen

Merilo za izračun honorarja za tekstovne prispevke so dolžina, kakovost in zvrst natisnjenega prispevka.

Glede na obseg je prispevek razvrščen v enega od naslednjih razredov:

–– razred A: znak je vreden 0,008 EUR neto (vest, zapis dogodka, pomembnejša informacija);

–– razred B: znak je vreden 0,01 EUR neto (zahteven intervju, zahteven zapis občutljivega dogodka, zahteven strokovni članek, poročanje s seje Občinskega sveta).

Znak pomeni del teksta s presledki.

Honorarji za slikovne prispevke znašajo od 2,00 EUR do 4,00 EUR neto. Višino honorarja za posamezni slikovni prispevek določi uredniški odbor glede na kakovost slikovnega prispevka.

Na posameznem slikovnem prispevku mora biti oznaka avtorja.

8. člen

Občina Vodice z avtorji prispevkov in fotografij sklene ustrezno pogodbo, v kateri se upoštevajo določbe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo in 68/2008) ter tega pravilnika.

Odgovorni urednik je zadolžen za pravočasno sporočanje vseh podatkov za sklenitev ustreznih pogodb z avtorji prispevkov ali fotografij in podatkov o izplačilih občinski upravi Občine Vodice.

Honorarje je potrebno izplačati do 20. dne v naslednjem mesecu po izidu javnega občinskega glasila.

V. Prehodna določba

9. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se razveljavi Pravilnik o honoriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas, ki je bil sprejet na 27. redni seji Občinskega sveta Občine Vodice, dne 24. 04. 2013 (Uradno glasilo OV, št. 3/2013).

VI. Končna določba

10. člen

Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Številka: 011-08/2010-152

Datum: 09. 07. 2013

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor