Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 57. v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, štev. 12/04, 18/07, 13/08) je župan občine Kungota dne 1. okobra 2012 sprejel

 

S K L E P

o začetku postopka spremembe in dopolnitve Občinskega

lokacijskega načrta za del novega območja za poselitev v

Gradiški III.

 

1. člen

(splošno)

S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III (v nadaljevanju SD OLN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Uradni list RS, št. 74/06, MUV št. 2/13 in 8/14).

 

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SD

OLN)

Občina Kungota je v letu 2006 sprejela Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (Uradni list RS, št. 74/06) in ga dopolnila v letu 2013 (MUV št. 2/13).

Na območju zemljišč s parcelno številko 345/5-del, k.o. Gradiška je v Občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (v nadaljevanju OLN) načrtovana stanovanjska hiša.

Pobudnik želi, da se veljavni OLN spremeni in dopolni tako, da se na predmetnem zemljišču oblikuje dodatna gradbena parcela za gradnjo stanovanjske stavbe.

Pravna podlaga za izdelavo SD OLN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61.a členom ZP Načrt-a po skrajšanem postopku.

 

3. člen

(območje in predmet SD OLN)

Območje SD OLN zajema zemljišče s parcelno številko 345/5-del, k.o., Gradiška in meri ca. 1550 m2. Navedena parcelna številka je iz katastrskega stanja ob sprejemu OLN. Ureditveno območje SD OLN lahko poseže tudi izven tega območja, za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture.

SD OLN se nanaša na besedilo in grafični del Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III.

 

5. člen

(Udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave SD

OLN)

Pripravljavec je Občina Kungota.

Pobudnik in naročnik je zasebni investitor.

Načrtovalec je podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o..

Za pripravo SD OLN se ne bodo pridobivale posebne smernice in mnenja NUP, če pa bi se v postopku priprave izkazalo, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja posameznega nosilca urejanja prostora, se le-ti pridobijo v okviru tega postopka.

 

6. člen

( način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)

Naročnik zagotovi idejno zasnovo za predlagano ureditev. Za izdelavo SD OLN se uporabijo obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo osnovnega OLN.

 

7. člen

(postopek in roki za pripravo in sprejem SD OLN)

Za pripravo SD OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:

aktivnost

nosilec

Rok oz. trajanje aktivnosti

priprava in sprejem Sklepa o začetku priprave SD OLN in objava v uradnem glasilu

občinska uprava, župan

izvedeno

izdelava dopolnjenega osnutka SD OLN

načrtovalec

10 dni po objavi Sklepa

javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

občinska uprava

objavi pripravljavec najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve

javna razgrnitev in javna obravnava

občinska uprava

javna razgrnitev traja 15 dni, javna obravnava se izvede v tem času

ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave po zaključeni javni razgrnitvi

občinska uprava

2 dni po končani javni razgrnitvi

priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave

načrtovalec

2 dni po končani javni razgrnitvi in prejemu pripomb

sprejem stališč do pripomb

občinska uprava, župan

3 dni po uskladitvi stališč

izdelava usklajenega predloga SD OLN na osnovi potrjenih stališč do pripomb

načrtovalec

2 dni po sprejemu stališč

sprejem SD OLN

občinski svet

prva redna seja občinskega sveta

objava v uradnem glasilu

občinska uprava

prva številka uradnega glasila

izdelava končnih elaboratov

načrtovalec

7 dni po objavi v uradnem glasilu

posredovanje elaboratov upravni enoti, inšpekciji

občinska uprava

3 dni po prejemu končnih elaboratov

     

 

8. člen

( obveznosti v zvezi s financiranjem SD OLN)

Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi naročnik.

 

9. člen

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3505-01/2017

Datum: marec 2017

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor