Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 3. korespondenčni seji dne 22. 9. 2006 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kungota

 

 

I.

 

 

Občinski svet Občine Kungota je na 5. redni seji dne 23. 5. 2003 imenoval občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

 

 

Alenka Leban – predsednica

 

 

Stanko Vekoslav – namestnik predsednice

 

 

Albert Kozjek – član

 

 

Matej Unuk – član

 

 

Brigita Marhold – članica

 

 

Alojz Večernik – član

 

 

Zlatko Gamze – član

 

 

Matjaž Požar – član.

 

 

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o lokalnih volitvah morajo občinsko volilno komisijo sestavljati predsednik, trije člani ter njihovi namestniki. Ker je bila na 5. redni seji občinskega sveta dne 23. 5. 2003 imenovana občinska volilna komisija, ki je bila sestavljena iz predsednika in podpredsednika ter šestih članov in ne iz treh članov in treh namestnikov članov, je treba v imenovani občinski komisiji določiti tri člane in njihove namestnike.

 

 

II.

 

 

S tem sklepom se ugotovi, da je zaradi neizpolnjevanja pogoja iz drugega odstavka 35. člena Zakona o lokalnih volitvah prenehalo članstvo namestniku predsednice občinske volilne komisije, zato se na mesto namestnika predsednice občinske volilne komisije imenuje Dušan Stojanovič.

 

 

III.

 

 

Občinsko volilno komisijo Občine Kungota sestavljajo:

 

 

predsednica: Alenka Leban

 

 

namestnik predsednice: Dušan Stojanovič

 

 

član: Matej Unuk

 

 

namestnik člana: Albert Kojzek

 

 

članica: Brigita Marhold

 

 

namestnik članice: Alojz Večernik

 

 

član: Matjaž Požar

 

 

namestnik člana: Zlatko Gamze.

 

 

IV.

 

 

Mandatna doba Občinske volilne komisije Občine Kungota traja štiri leta po imenovanju, to je do 23. 5. 2007.

 

 

Dne 23. 5. 2007 prav tako preneha mandat namestniku predsednice občinske volilne komisije.

 

 

V.

 

 

Sedež Občinske volilne komisije Občine Kungota je Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

 

 

VI.

 

 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Šifra: 041-1/2006

 

 

Zg. Kungota, dne 22. septembra 2006

 

 

Župan

Občine Kungota

Jožef Karner l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor