Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19,

fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0011/2007-41/04 

Datum:    14.2.2007

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002, 108/2003, 77/2004, 72/2005 in 21/2006)

 

sklicujem 4. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

 ki bo v ČETRTEK, dne 01.03.2007 ob 16.00

uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

 

DNEVNIM  REDOM :

1.      Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 06.02.2007 in poročilo o izvršitvi sklepov

2.       Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.       Statut Mestne občine Kranj – osnutek (gradivo)

4.       Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj  - osnutek (gradivo)

5.       Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2007 – osnutek(gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

6.       Sklep o začasnem financiranju proračuna Mestne občine Kranj januar – junij 2007

7.       Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – osnutek (gradivo)

8.       Seznanitev in razprava o problematiki vzgojno varstvenih programov (gradivo)

-          Problematika določitve ekonomske cene vzgojno varstvenih programov, plačila storitev staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti in določitve najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan začeti oz. končati poslovalni čas vrtca

9.       Premoženjske zadeve

10.   Kadrovske zadeve

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

Ž U P A N

 

PRILOGE:

-          Gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor