Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ter 7. in 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 18. redni seji dne 11.10.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE ŠT. 1 (SD OPN – ŠT. 1)

 

1.            Uvodne določbe

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 1 (v nadaljevanju: SD OPN - št. 1). Spreminja se Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2014; Uradni list RS, št. 62/2016; Uradni vestnik slovenskih občin, št. 11/2017; v nadaljevanju: Odlok).

Predmet SD OPN - št. 1 je sprememba namenske rabe prostora za potrebe širitve kmetije v naselju Lahovče.

 

2. člen

Odlok o SD OPN - št. 1 sestavljajo:

1.      Uvodne določbe       

2.      Spremembe opn Občine Cerklje na Gorenjskem

3       Končne določbe       

 

3. člen

SD OPN - št. 1 vsebujejo:

I. ODLOK O SD OPN - št. 1

(1)    Tekstualni del odloka o SD OPN - št. 1

(2)    Grafični del SD OPN - št. 1 v samostojni mapi 50 x 70 cm z naslednjo vsebino:

Naslovnica

Vsebina

Izvedbeni del SD OPN - št. 1

1-01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000

2-01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000

3-20 Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oz. podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000

4-20 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000

Legenda

II. PRILOGE SD OPN - št. 1

32     prikaz stanja prostora - december 2015 (dopolnitev marec 2016), ki vsebuje:

·       tekstualni del

·       grafični prikazi:

00           pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, M1:50.000

01-20        prikaz rabe prostora, M 1:5.000

02-20        prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000

03a-20   varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000

03b-20   ohranjanje narave, M 1:5.000,

03c-20   vodovarstvena območja ter območja drugih omejitev v prostoru – erozijska, poplavna območja, M 1:5.000

03d-1-24  območja za potrebe obrambe, M 1:5.000

04-20     prikaz območja prostorskega akta, M 1:5.000

33     strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta

34     smernice in mnenja

35     obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

36     povzetek za javnost

38     ostala gradiva izdelana za nosilce urejanja prostora

III. DIGITALNI PODATKI OPN

Digitalna vsebina SD OPN - št. 1 obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN in rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2015) v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir: MOP, 6.10.2008.

 

2.            Spremembe in dopolnitve OPN - št. 1

 

4. člen

V strateškem delu Odloka se dopolni 40. člen tako, da se glasi:

»40. člen

(1)           Na območju občine Cerklje na Gorenjskem se nahajajo naslednja območja za potrebe obrambe:

·       Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana: - območje izključne, - območje možne izključne ter območje omejene in nadzorovane rabe;

·       Krvavec – območje izključne, območje možne izključne ter območje omejene in nadzorovane rabe;

·       Ambrož pod Krvavcem – območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.«

 

5. člen

V izvedbenem delu Odloka se v 73. členu dopolni drugi odstavek (2) Obramba (G 4.2) z novo točko (2.4), ki se glasi:

"(2.4) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov. V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva za obrambo, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij."

 

6. člen

1) Spremeni se namenska raba prostora v naselju Lahovče na parcelah št. 289/2, 290/1 in 296, vse k.o. Lahovče 2115 iz najboljšega kmetijskega zemljišča z oznako K1 v stavbno zemljišče z namensko rabo IK tako, da se poveča območje EUP LA 19.

2) Spremeni se namenska raba prostora v naselju Lahovče na parceli št. 95, k.o. Lahovče 2115 iz najboljšega kmetijskega zemljišča z oznako K1 v stavbno zemljišče z namensko rabo SKk tako, da se poveča območje EUP LA 3.

3) V grafičnih prikazih se spremenijo listi:

2-01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000

3-20 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oz. podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000

4-20 Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000

 

3.            Končne določbe

 

7. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem, spremembe št. 1, je na vpogled zainteresirani javnosti pri pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za prostor.

 

8. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi odloka v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-03/2015-61

Datum: 11. 10. 2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor