Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – odločba US, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB8) ter 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 11. redni seji, dne 31. 8. 2012, sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V

OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

1. člen

V Odloku o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/07) se v poglavju »V. Posebni del – Tarife občinski taks« spremeni in dopolni Tarifa št. 3.

2. člen

V »Tarifi št. 3 – Za parkiranje na javnih površinah« se besedilo tarifne št. 3.4. in opomba pod oznako c) spremenita tako, da se glasita:

»Za uporabo javnih parkirnih mest znaša občinska taksa:
 

Tarifna št.

Opis taksnega predmeta

Število točk/časovno enoto

3.4.

uporaba postajališča (avtotaksi, shuttle prevozi)

800/leto

 

Opombe:

c) Za uporabo postajališča plača avtotaksi prevoznik ali shuttle prevoznik za vsako vozilo letno občinsko takso v višini, določeni s tem odlokom.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-06/2010-71

Cerklje na Gorenjskem, dne 31. 8. 2012

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc ČEBULJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor