Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Prevalje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Prevalje

Predlagatelj:

Župan Občine Prevalje

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10, 84/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 101/2013, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 ) ob upoštevanju določb Zakona o izvrševanju proračuna v RS za leti 2018 in 2019 in 17. in 105. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, 48/2016)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Prevalje

Datum:

24.1.2019

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Vabilo na sejo:

3. redna seja Občinskega sveta Občine Prevalje

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor