Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 056/2013

Ob-1468/13

 

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav­nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl US, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl US), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/13) in Programa kulture Občine Prevalje za leto 2013, Občina Prevalje objavlja

javni razpis

za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2013 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje

I. Javni razpis: sofinancirajo se programi ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2013.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz­pisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz­pisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2013 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.

IV. Področja kulturnih programov, ki so predmet javnega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2013 sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne de­javnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubitelj­ske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– program sodi na področje ljubiteljske kulturne de­javnosti;

– program je nekomercialne narave – to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in

– program poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v str­njenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem koledarskem letu;

– program bo izveden v tekočem letu;

– rezultati vadbe so predstavljeni:

– v Občini Prevalje in

– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar ta pravil­nik določa drugače in

– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih jav­nih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na pro­mocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizi­rajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine in v skladu z zahtevanimi kriterijih in standardi občine.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva­jalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti:

a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or­ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto­vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj­manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini;

b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek­te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje­ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: pro­grami ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posa­mezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofi­nanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12).

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje pro­gramov ljubiteljske kulture

Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2013, na postavki 43181610 Sofinanciranje de­javnosti ljubiteljske kulture, v skupni višini 36.156 €, od tega sredstva v višini 23.502 € za programe v letu 2013 in sredstva v višini 12.654 € za uspešnost in kvaliteto izvajalcev.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2013.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija

Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kul­ture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obraz­ce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen­tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpi­sa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumen­tacija je na voljo tudi na spletni strani: www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci pro­gramov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti najpozneje do 7. 3. 2013 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Preva­lje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulturne dejav­nosti v Občini Prevalje za leto 2013«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti ali tega dne do 12. ure oddana v tajništvu Občine Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izva­jalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog

Odpiranje vlog bo komisija opravila 11. 3. 2013, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2013.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor