Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99, 28/00, 15/02) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. redni seji dne 27. 6. 2007 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora skupaj z ožjimi deli občine za leto 2006 izkazuje:

------------------------------------------------------------

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                   V 000 SIT

konto                                           REALIZ. 2006

------------------------------------------------------------

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                1.731.730

70       DAVČNI PRIHODKI                             861.850

700      Davki na dohodek in dobiček                 440.923

703      Davki na premoženje                         263.671

704      Domači davki na blago in                    157.256

         storitve

71       NEDAVČNI PRIHODKI                           701.201

710      Udeležba na dobičku in dohodki              498.824

         od premoženja

711      Takse in pristojbine                          4.110

712      Denarne kazni                                   720

713      Prihodki od prodaje blaga in                 68.252

         storitev

714      Drugi nedavčni prihodki                     129.295

72       KAPITALSKI PRIHODKI                          69.068

720      Prihodki od prodaje osnovnih                 22.781

         sredstev

722      Prihodki od prodaje zemljišč                 46.287

         in neopredmetenih dolgoročnih

         sredstev

73       PREJETE DONACIJE

730      Prejete donacije iz domačih

         virov

74       TRANSFERNI PRIHODKI                          99.611

740      Transferni prihodki iz drugih                99.611

         javnofinančnih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   1.695.306

40       TEKOČI ODHODKI                              432.993

400      Plače in drugi izdatki                       82.562

         zaposlenim

401      Prispevki delodajalcev za                    13.478

         socialno varnost

402      Izdatki za blago in storitve                319.838

403      Plačila domačih obresti                           0

409      Rezerve                                      17.115

41       TEKOČI TRANSFERI                            422.845

410      Subvencije                                    9.718

411      transferi posameznikom in                   136.080

         gospodinjstvom

412      Transferi neprofitnim                        84.610

         organizacijam in ustanovam

413      Drugi domači tekoči transferi               192.437

42       INVESTICIJSKI ODHODKI                       465.696

420      Nakup in gradnja osnovnih                   465.696

         sredstev

43       INVESTICIJSKI TRANSFERI                     373.772

430      Investicijski transferi                     373.772

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                    36.424

(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN                       0

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)

75       PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     0

750      Prejeta vračila danih posojil                     0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE                              0

KAPITALSKIH DELEŽEV (441)

44       DANA POSOJILA IN POVEČANJE

         KAPITALSKIH DELEŽEV

441      Povečanje kapitalskih deležev

         in naložb

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                    0

50       ZADOLŽEVANJE                                      0

500      Domače zadolževanje                               0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55       ODPLAČILO DOLGA

550      Odplačila domačega dolga

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH              36.424

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                   –36.424

------------------------------------------------------------

3. člen

Presežek sredstev proračuna v višini 36.421.592 tolarjev je bil razporejen v proračun za leto 2007 in sicer 3.840.659 SIT, kot namenska sredstva v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah, ki se nanašajo na:

prenos požarne takse                              224.829 SIT

prenos priključnin–kanaliz.                    3.615.830 SIT.

sistem

Ostanek sredstev KS Dovje Mojstrana v višini 259.048 SIT se prenese na račun krajevne skupnosti, kot povečanje sredstev na računu, primanjkljaj sredstev KS Rateče v višini 100.299 SIT, primanjkljaj sredstev KS Kranjska Gora v višini 133.751 SIT in primanjkljaj sredstev KS Rute v višini 21.796 SIT, pa se pokrije iz presežka sredstev preteklih let.

4. člen

Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2006 v višini 16.482.274 SIT se prenese v leto 2007.

5. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del tega odloka.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/1-17/2007

Kranjska Gora, dne 28. junija 2007

Župan

Občine Kranjske Gore

Jure Žerjav l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor