Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

OBČINA KOMENDA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda na podlagi sklepa s 16. seje Komisije z dne 17.02.2009 objavlja 

 

J A V N I     R A Z P I S

ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2009

 

V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posameznike, skupine, podjetja, zavode, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo kandidate za občinska priznanja Občine Komenda.

Priznanja Občine Komenda so:

¨       naziv častni občan Občine Komenda;

¨       zlato priznanje Občine Komenda;

¨       srebrno priznanje Občine Komenda;

¨       bronasto priznanje Občine Komenda;

Za letu 2009 bo Občina Komenda podelila največ eno priznanje Častni občan Občine Komenda, največ eno Zlato priznanje Občine Komenda, dve Srebrni priznanji Občine Komenda in tri Bronasta priznanja Občine Komenda. 

 

Naziv ČASTNI OBČAN Občine Komenda se podeljuje občanom občine Komenda in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Komenda v Sloveniji ali na mednarodnem področju.

 

ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.

 

SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

 

BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Pisne predloge sprejema Občina Komenda, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, do vključno 31. MARCA 2009 do 12:00 ure in morajo vsebovati:

-          naslov in ime predlagatelja;

-          ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda …;

-          obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter;

-          dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

 

Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti označeno »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2009 – NE ODPIRAJ«.

 

Priznanja občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta občine Komenda ob občinskem prazniku.

 

Številka:           094-0001/2009

Komenda,         17. februar 2009

 

                                                                                  Občina Komenda

                                                Komisija za mandatna vprašanja,

                                            volitve in imenovanja

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor