Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 2. in 213. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 13/2006) in 16. člena Statuta občine Markovci  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) je Občinski svet občine Markovci na svoji 14. seji, dne 17. aprila 2008 sprejel

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

O DODELITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA HUMANITARNE NAMENE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu za sofinanciranje humanitarnih programov, projektov oziroma dejavnosti prejemnikov proračunskih sredstev Občine Markovci, ki nimajo tržnega pomena.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

V posameznih proračunskih postavkah Občine Markovci se lahko zagotavljajo sredstva za namene sofinanciranja humanitarnih dejavnosti, prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti, katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo društva oziroma druge organizacije, krajevni nivo, medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo).

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:

 

 

-         50,00 € za aktivno delovanje organizacije izven območja občine Markovci

 

 

-         100,00 € za aktivno delovanje organizacije izven območja občine Markovci, v katero so vključeni občani občine Markovci;

 

 

-         150,00 € za aktivno delovanje organizacije na območju občine Markovci

 

 

-         200,00 €  za sofinanciranje programov na območju občine Markovci

 

 

-         nad 200,00 € za sofinanciranje prireditev po posebni odločitvi komisije v skladu z določbami tega pravilnika, z ustrezno obrazložitvijo in utemeljitvijo.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:

 

 

  1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Markovci;

 

 

  1. fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju občine Markovci;

 

 

  1. pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani občine Markovci ali pa prireditev organizirajo na območju občine Markovci;

 

 

  1. pravne osebe s sedežem v drugi občini.

 

 

Do dodelitve proračunskih sredstev po tam pravilniku ni upravičena tista fizična ali pravna oseba, ki so ji bila za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna občine Markovci v tekočem proračunskem letu.

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Sredstva iz 1. člena tega pravilnika  se lahko dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija v skladu z 12. poglavjem (postopki dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja …) Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev.

 

 

Prosilci se lahko prijavijo na javni razpis za namen porabe sredstev iz posameznih proračunskih postavk  kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Komisija iz 6. člena tega pravilnika se praviloma sestane 3 x (tri krat) letno po preteku 4 mesecev.

 

 

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga upošteva predvsem pomembnost humanitarnega delovanja in prireditve za občane občine Markovci in pričakovano udeležbo oziroma odziv.

 

 

O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom na podlagi predloga komisije.

 

 

8. člen

 

 

Prijave – vloge se obravnavajo štiri-mesečno do porabe 1/3 (ene tretine) celotnih sredstev na razpisanih proračunskih postavkah, razen v primeru, ko komisija oceni, da je v določenem kvartalu dodeljenih manj kot 1/3 sredstev in se lahko v prihodnjem obdobju dodeli temu primerno več sredstev. Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh razpisanih sredstev.

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, se morajo sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

 

 

 

 

10. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občine št. 26/06).

 

 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Številka: 007-0003/2008

 

 

Datum:   17.4.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Markovci

 

Župan Franc KEKEC

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor