Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (uradno prečiščeno besedilo – ZSV-UPB2 Ur. l. RS, št.: 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.) ter 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/2006, 127/2006 in 8/2007) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. l. RS, štev. 12/04, MUV štev. 18/2007) je občinski svet Občine Kungota na 11. redni seji dne 20. marca 2008 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družin na domu v Občini Kungota

 

 

I.

 

 

Občinski svet občine Kungota daje soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Pesnica in sicer:

 

 

- k celotnim mesečnim stroškom storitve, ki znašajo 6.171,69 EUR,

 

 

- k subvenciji iz proračuna občine v višini 50 % celotnih mesečnih stroškov storitve, ki znašajo 3.085,85 EUR,

 

 

- k ceni storitve (neposredna socialna oskrba) za uporabnika znaša 3,02 EUR za efektivno uro.

 

 

II.

 

 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 01. 04. 2008 dalje.

 

 

Številka: 122-00008/2008                                       Župan občine Kungota

Datum: 20. marec 2008                                             Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor