Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 7. redni seji, dne 17.5.2011, sprejel

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas

 

  1. člen

V drugem odstavku 5. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08 in 3/10) se drugi stavek spremeni tako, da glasi:

»Komisija predloži predlog razdelitve sredstev županu, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, zoper katere je možna pritožba na župana v roku osem dni od prejema sklepa.«.

  1. člen

V prvem odstavku 8. člena se besedna zveza »Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti« nadomesti z besedo: »občini«.

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi: »Župan lahko zadržana ali vrnjena sredstva ponovno razdeli na osnovi javnega razpisa.«.

  1. člen

V prilogi pravilnika Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas se prvi stavek spremeni tako, da glasi: »Izvajalci programov športa pridobijo v osnovi sredstva na podlagi doseženih točk na podlagi razširjenosti in uspešnosti (kakovosti) športne panoge.

  1. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032/7-3/2011-1p

Datum: 17.5.2011

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor