Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991, 36/2000 in 127/2006), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 20/11 in 40/12 - ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Rače–Fram (MUV, št. 27/2011), je Občinski svet Občine Rače–Fram na 17. redni seji, dne 15. oktobra 2012, sprejel

O D L O K

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače

(čistopis)

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Rače–Fram, s sedežem na Grajskem trgu 14, 2327 Rače (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod OSNOVNA ŠOLA RAČE (v nadaljevanju: zavod).

Ustanoviteljske pravice izvršujeta občinski svet in župan.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status javnega zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom OSNOVNA ŠOLA RAČE. Zavod posluje tudi s skrajšanim imenom OŠ Rače.

Sedež zavoda je v Račah, Grajski trg 1.

V sklopu zavoda delujeta:

• Osnovna šola Rače, naslov: Grajski trg 1, 2327 Rače,

• Enota vrtca pri OŠ Rače, naslov: Ulica Lackove čete 17, 2327

Rače (v nadaljevanju: vrtec).

3. člen

Zavod je pravna oseba, s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in pravili šole.

Za svoje obveznosti je zavod odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga.

Ustanoviteljica zagotavlja sredstva za obveznosti zavoda po določilih tega odloka.

Zavod je dolžan enkrat letno pisno poročati ustanoviteljici o svojem poslovanju in vzgojno-izobraževalnih rezultatih ter ji zagotavljati vse podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanoviteljice.

4. člen

Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

2. Pečat zavoda

5. člen

Zavod ima pečata okrogle oblike. Večji ima premer 35 mm, manjši pa 20 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je napisano: OSNOVNA ŠOLA RAČE. Pod grbom je naslov zavoda: Grajski trg 1 2327 Rače.

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo, varovanje in uničenje ter delavce, ki so zanje odgovorni, s pravilnikom določi ravnatelj.

3. Zastopanje in predstavljanje zavoda

6. člen

Zavod predstavlja in zastopa ravnatelj.

V času začasne odsotnosti ravnatelja nadomešča pomočnik ravnatelja ali drugi delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

Pomočnik ravnatelja ali drugi pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

Ravnatelj izda sklep, s katerim določi delavce, ki so pooblaščeni za podpisovanje.

7. člen

Za zavod podpisuje ravnatelj, v mejah pooblastil, ki jih imajo, pa tudi drugi delavci zavoda.

V odnosih, vezanih na plačilni promet, podpisujejo listine ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih v skladu s predpisi imenuje ravnatelj.

8. člen

Šolski okoliš zavoda obsega:

- matična območja - naselja: Rače, Podova, Brezula, Sp. Gorica, Zg. Gorica;

- del naselja Ješenca - prostorski okoliš št. 16.

9. člen

Starši imajo pravico vpisati otroka v Osnovno šolo Rače, če otrok stalno ali začasno prebiva v šolskem okolišu zavoda, navedenem v 8. členu tega odloka. Osnovna šola Rače pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati.

Starši lahko vpišejo otroka iz drugih šolskih okolišev v OŠ Rače samo v primeru, da šola s tem soglaša in ob izpolnjevanju pogojev, v rokih ter po postopku, ki ga določa zakon oz. podzakonski akti.

Če zavod kot izbrana osnovna šola izvaja eksperimentalne ali dodatne programe, ki jih drugi zavodi učencem še ne morejo nuditi, lahko v dogovoru z ustanoviteljico vpisuje v te programe učence ne glede na njihov šolski okoliš, v obsegu in po kriterijih, ki jih določi pristojno ministrstvo ali ustanoviteljica.

III. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa.

Zavod opravlja javno službo na področju:

• 85.100 - predšolska vzgoja,

• 85.200 - osnovnošolsko izobraževanje,

Dejavnost zavoda je javna služba, katere dejavnost se izvaja v javnem interesu.

Poleg osnovne dejavnosti iz prejšnjega odstavka, zavod opravlja še naslednje dopolnilne dejavnosti:

• 85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,

• 85.520 - izobraževanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,

• 85.600 - pomožne dejavnosti izobraževanja,

• 85.590 - drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

• 91.011 - dejavnost knjižnic,

• 88.910 - dnevno varstvo otrok,

• 88.991 - dejavnost dobrodelnih in humanitarnih organizacij,

• 56.290 - druga oskrba z jedmi,

• 56.300 - strežba pijač,

• 47. 622 - trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami,

• 68.200 - oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,

• 73.120 - posredovanje oglaševalskega prostora,

• 77.210 - dajanje športne opreme v najem in zakup,

• 49.391 – medkrajevni in drug cestni potniški promet.

IV. ORGANI ZAVODA

11. člen

Organi zavoda so:

1. svet zavoda,

2. ravnatelj,

3. strokovni organi,

4. svet staršev.

1. Svet zavoda

12. člen

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Šteje 11 članov in ga sestavljajo:

• trije predstavniki ustanoviteljice,

• pet predstavnikov delavcev zavoda,

• trije predstavniki staršev.

Trije predstavniki v svet zavoda se izvolijo izmed delavcev osnovne šole, dva predstavnika pa izmed delavcev vrtca.

Dva predstavnika staršev v svet zavoda sta izvoljena izmed staršev otrok na šoli, eden pa izmed staršev otrok v vrtcu.

1.1. Mandat sveta zavoda

13. člen

Mandat sveta zavoda traja štiri leta in se začne s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta zavoda.

Mandat posameznega člana sveta zavoda se usklajuje in je vezan na mandat sveta zavoda kot celote.

Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma.

Predstavniku sveta staršev mandat v svetu zavoda predčasno preneha, ko njegov otrok izgubi status učenca šole ali več ne obiskuje vrtca.

1.2. Volitve in imenovanje, predčasno prenehanje mandata

ter odpoklic oz. razrešitev članov sveta zavoda

14. člen

Predstavnike ustanoviteljice v svetu zavoda imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Rače–Fram. Občinski svet imenuje predstavnike ustanoviteljice na zahtevo sveta zavoda, ki jo je dolžan posredovati ustanoviteljici najmanj tri mesece pred iztekom mandata sveta zavoda, v primeru predčasnega prenehanja mandata posameznim članom-predstavnikom ustanoviteljice pa je dolžan zaprositi za nadomestno imenovanje v najkrajšem možnem času.

15. člen

Predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda volijo vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v zavodu.

16. člen

Svet zavoda izda sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda najmanj 60 dni in največ 90 dni pred iztekom svojega mandata ter imenuje volilno komisijo. S sklepom morata biti določena dan volitev in število članov, ki se volijo.

Volilna komisija ima predsednika in dva člana ter namestnike predsednika in obeh članov komisije. Volilna komisija vodi postopek volitev in pripravi poročilo o poteku in izidu volitev, ki ga mora predložiti svetu zavoda. Komisija ima mandat 4 leta. V času mandata sveta zavoda vodi tudi postopke pri morebitnih volitvah nadomestnih članov v primerih, ko posameznim predstavnikom delavcev v svetu zavoda mandat predčasno preneha. Član volilne komisije ne more kandidirati za predstavnika delavcev v svet zavoda.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu sveta zavoda, izda svet sklep o razpisu nadomestnih volitev v najkrajšem možnem času. Praviloma takoj, ko ugotovi, da je mandat članu prenehal.

Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda lahko predlagajo: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, zbor delavcev in reprezentativni sindikati in sicer v roku, ki ga določi svet zavoda in ne sme biti krajši od 21 dni od dneva razpisa volitev. Predlog mora biti posredovan volilni komisiji pisno in s priloženimi soglasji vseh predlaganih kandidatov h kandidaturi.

Volitve so neposredne in tajne in se opravijo najmanj 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda oz. v najkrajšem možnem roku, če gre za nadomestne volitve. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.

Izvoljeni so kandidati, ki so na volitvah dobili največ glasov.

Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se izbrani kandidat določi z žrebom.

Svet zavoda lahko s pravilnikom v skladu z zakonom podrobneje uredi postopek izvolitve in razrešitev predstavnikov delavcev.

17. člen

Predstavnike staršev v svet zavoda voli svet staršev na zahtevo sveta zavoda. Ta je dolžan zahtevo posredovati svetu staršev najmanj 3 mesece pred iztekom mandata. V primeru, da je posameznemu predstavniku staršev v svetu zavoda mandat predčasno prenehal, pa je svet zavoda dolžan zahtevo posredovati v najkrajšem možnem času, praviloma ob sprejemu ugotovitve o prenehanju mandata.

Kandidate za predstavnike sveta staršev v svetu zavoda predlagajo starši na oddelčnih roditeljskih sestankih izmed staršev učencev šole in staršev otrok v vrtcu. Kandidati morajo pisno soglašati s kandidaturo. Volitve, ki jih svet staršev po svoji odločitvi izvede javno ali tajno, morajo biti najmanj 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda, v primeru nadomestnih volitev zaradi predčasnega prenehanja mandata pa v najkrajšem možnem času.

18. člen

Članu sveta zavoda mandat predčasno preneha, če:

• poda pisno izjavo, da odstopa,

• ga za njegovo izvolitev oz. imenovanje pristojen organ odpokliče oz. razreši.

Članu sveta zavoda - predstavniku delavcev oz. predstavniku staršev mandat predčasno preneha:

• če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu,

• če otrok predstavnika staršev izgubi status učenca zavoda ali ni več vključen v vrtec.

Če je član sveta odpoklican oz. razrešen, določi datum prenehanja mandata organ, ki ga je odpoklical oz. razrešil. V primeru odstopa preneha članu sveta mandat z dnem, ki je naveden v pisni izjavi o odstopu, v drugih primerih pa z dnem, ko nastopi dejstvo iz 2. odstavka tega člena. Svet zavoda sprejme ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata in začne postopek za izvolitev oz. imenovanje nadomestnega člana.

Izvedba postopka izvolitve oz. imenovanja nadomestnega člana ni potrebna, če je mandat predčasno prenehal manj kot tretjini članov, do izteka mandata sveta zavoda pa je manj kot 6 mesecev.

19. člen

Svet staršev lahko s tajnim ali javnim glasovanjem odloča, ali bo odpoklical predstavnika staršev v svetu zavoda, na predlog staršev vsaj enega oddelka, sprejet na roditeljskem sestanku, ali na predlog samega sveta staršev.

20. člen

O razrešitvi predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda odloča Občinski svet Občine Rače–Fram, ki ob razrešitvi praviloma imenuje tudi novega predstavnika ustanoviteljice.

21. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi zahteve učiteljskega zbora ali zbora delavcev, na osnovi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda s priloženimi podpisi ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana, ki ga je kandidiral sindikat. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve in ne presoja razlogov za odpoklic. Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole. Volilna komisija z rezultati glasovanja in o odpoklicu delavca seznani svet zavoda, ki s sklepom ugotovi, da je predstavniku delavcev mandat zaradi odpoklica predčasno prenehal.

1.3. Način dela sveta zavoda

22. člen

Svet zavoda razpravlja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Predsednika sveta šole in njegovega namestnika izvolijo člani sveta šole izmed sebe, praviloma na ustanovitveni seji zavoda.

Predsednik sklicuje seje po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno, mora pa jo sklicati tudi na zahtevo ravnatelja, pristojnega organa ustanoviteljice ali najmanj treh članov sveta.

Ustanovitveno sejo novega sveta skliče predsednik predhodnega sveta.

Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov. Glasovanje je javno, razen, če se člani sveta odločijo, da o posamezni zadevi glasujejo tajno.

Svet zavoda lahko v skladu z zakonom in tem odlokom podrobneje določi način svojega dela s poslovnikom.

1.4. Pristojnosti sveta zavoda

23. člen

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

• sprejema: program razvoja zavoda,

• pripravlja letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

• sprejema pravila zavoda in z njimi določene splošne akte,

• določa finančne načrte in sprejema zaključni račun,

• v soglasju z ustanoviteljico odloča o povezovanju v skupnost zavodov,

• odloča o zadolževanju zavoda, vendar le po predhodnem soglasju ustanoviteljice,

• odloča o uvedbi dopolnilnih in obšolskih dejavnosti zavoda,

• odloča o uvedbi nadstandardnih programov, ki se ne financirajo iz proračuna,

• obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni problematiki,

• imenuje in razrešuje ravnatelja šole,

• odloča o pritožbah v zvezi: s statusom učenca, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

• odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v šoli,

• daje soglasje za financiranje ali sofinanciranje posameznih dejavnosti, programov ali storitev šole s prispevkom staršev in odloča o cenah storitev oz. višini prispevka staršev. Pred sprejemom odločitve o ceni storitve oz. višini prispevka staršev si mora svet zavoda pridobiti mnenje sveta staršev. V primerih, ko gre za dejavnosti ali programe, ki so financirani ali sofinancirani iz proračuna ustanoviteljice ali ustanoviteljica zanje zagotavlja druge pogoje, si mora svet pridobiti predhodno

soglasje za šolstvo pristojnega upravnega organa ustanoviteljice;

• obravnava predloge in pobude pristojnih organov ustanoviteljice in se o njih opredeljuje;

• skrbi za sodelovanje sveta šole s svetom staršev na način, da na seje sveta šole vabi predstavnika sveta staršev, organizira skupne seje obeh organov, obravnava pobude in mnenja sveta staršev in se pred sprejemom odločitve seznanja s stališči sveta staršev,

• spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,

• predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti,

• opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.

2. Ravnatelj

24. člen

Ravnatelj zavoda je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.

Ravnatelj predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Ravnatelj je odgovoren tudi za izvajanje obveznosti zavoda do ustanoviteljice, določene s tem odlokom in drugimi predpisi, ter za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev.

Ravnatelj opravlja zlasti naslednje naloge:

1. organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

2. pripravlja predlog programa razvoja in letne delovne načrte in je odgovoren za njihovo izvedbo,

3. oblikuje predloge nadstandardnih programov, dopolnilnih in obšolskih dejavnosti zavoda,

4. vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,

5. spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje strokovnih delavcev,

6. organizira mentorstvo za pripravnike,

7. prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

8. predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

9. imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja potem, ko si o tem pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora,

10. imenuje vodjo enote vrtca, na podlagi predhodnega mnenja delavcev enote,

11. odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

12. poroča ustanoviteljici,

13. spremlja delo svetovalne službe,

14. skrbi za sodelovanje zavoda s starši na način, da organizira roditeljske sestanke, govorilne ure in druge oblike sodelovanja,

15. obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,

16. odloča o vzgojnih ukrepih,

17. določa sistemizacijo delovnih mest,

18. odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

19. skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,

20. skrbi za izvolitev predstavnikov ustanovitelja in staršev v svet zavoda,

21. skrbi za promocijo zavoda v javnosti,

22. opravlja druge naloge, določene z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.

25. člen

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za ravnatelja, določa zakon.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

- mnenje učiteljskega zbora,

- mnenje lokalne skupnosti (ustanoviteljice) in

- mnenje sveta staršev.

Svet zavoda si mora navedena mnenja pridobiti na način in v rokih, ki jih določa zakon.

Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.

Mandat ravnatelja traja 5 let.

Če ravnatelju predčasno preneha mandat ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, se v skladu z zakonom imenuje vršilec dolžnosti ravnatelja.

2.1. Pomočnik ravnatelja

26. člen

Za pomoč ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog ima lahko zavod pomočnika ravnatelja. Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti ter opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj ter naloge, ki so določene z aktom o sistemizaciji.

Pomočnik ravnatelja ima v odsotnosti ravnatelja vsa pooblastila ravnatelja.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je lahko za pomočnika ravnatelja imenovan tudi učitelj, ki lahko opravlja vzgojno izobraževalno delo v skladu z določbo 146. člena ZOFVI ter ima naziv svetnik ali svetovalec oz. najmanj pet let naziv mentor.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora.

2.2. Vodja vrtca

27. člen

Vodja vrtca ima naslednje pristojnosti:

• organizira in vodi delo vrtca,

• skrbi za sodelovanje s starši,

• opravlja druge naloge, skladno s sistemizacijo delovnih mest.

Vodjo vrtca imenuje ravnatelj izmed delavcev vrtca, prav tako ravnatelj vodjo vrtca tudi razrešuje, oboje v skladu z zakonom.

3. Strokovni organi zavoda

28. člen

Strokovni organi zavoda so:

• učiteljski zbor,

• oddelčni učiteljski zbor,

• vzgojiteljski zbor,

• razrednik,

• strokovni aktivi.

Sestavo, pristojnosti in naloge strokovnih organov zavoda določa zakon.

V strokovne organe zavoda se enakovredno vključujejo delavci vrtca. Pristojnosti strokovnih organov določajo pravila zavoda.

4. Svet staršev

29. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu organizira svet staršev. V svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

Svet staršev sklicuje in vodi predsednik, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj šole.

Pristojnosti in naloge sveta staršev so:

• predlaga nadstandardne programe,

• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

• predlaga uvedbo dopolnilnih in obšolskih dejavnosti zavoda,

• daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,

• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

• voli predstavnike staršev v svet zavoda,

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

5. Svetovalna služba

30. člen

Zavod ima svetovalno službo, ki svetuje učencem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

6. Knjižnica

31. člen

Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

V sklopu knjižnice deluje učbeniški sklad.

7. Delavci zavoda

32. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.

Pogoje, ki jih morajo za zaposlitev na posameznih delovnih mestih izpolnjevati delavci zavoda, določa zakon. Postopke in pristojnosti v zvezi z delovnimi razmerji, sindikalne in druge pravice delavcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja, določata zakon in kolektivna pogodba. Postopke in naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov o delavcih določa zakon.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV

33. člen

Pravice in obveznosti učencev in staršev določa zakon in na

njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Postopke in naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov o učencih in njihovih starših določa zakon.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV

ZA DELO ZAVODA, PRAVICE, OBVEZNOSTI IN

ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU,

ODGOVORNOST USTANOVITELJICE

ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

34. člen

Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.

Ustanoviteljica zagotavlja zavodu za delo sredstva in premoženje, s katerima je zavod upravljal že pred uveljavitvijo tega odloka in ju uporabljal za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.

35. člen

Premoženje zavoda je last ustanoviteljice. Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi ali drugimi bremeni, samo s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.

Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.

Višino najemnine za oddajo poslovnih prostorov določa zavod v soglasju z ustanoviteljico.

36. člen

Sredstva za delo pridobiva zavod, skladno z zakonom, iz državnega proračuna in iz proračuna ustanoviteljice. Del sredstev zavod, skladno z zakonom in tem odlokom, pridobiva iz plačil prispevkov staršev ter drugih virov (sponzorstvo, donatorstvo ipd.). Z odlokom o proračunu ustanoviteljice se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oz. storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oz. opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja zlasti za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi resorni minister.

37. člen

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja za izvajanje javne službe, v skladu z zakonom in tem odlokom.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED

ZAVODOM IN USTANOVITELJICO

38. člen

Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje obveznosti in pravice:

• redno zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda za namene in v obsegu, ki jih v skladu z zakonom, normativi in tem odlokom določa njen proračun,

• v okviru materialnih možnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,

• spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,

• odloča o statusnih spremembah,

• daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,

• daje pobude svetu zavoda in ravnatelju,

• izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.

39. člen

Zavod je v skladu z zakonom in tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:

• zagotavljati namensko in racionalno rabo oz. uporabo vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju ali jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,

• zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njenih pravic, obveznosti in pristojnosti do zavoda in planiranje razvoja zavoda ter dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom,

• na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,

• posredovati ustanoviteljici program razvoja in letni načrt ter finančni plan,

• enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom, poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, o katerih mora biti oz. bo želela biti ustanoviteljica seznanjena zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,

• dovoliti pooblaščenim osebam ustanoviteljice, da na licu mesta preverja namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja v proračunu,

• izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

40. člen

Zavod s pravili in drugimi splošnimi akti, skladno z zakonom in tem odlokom, podrobneje uredi tudi druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti, organizacijo in poslovanje zavoda.

Pravila in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda oz. ravnatelj, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

X. NADZOR NAD DELOM ZAVODA

41. člen

Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon. Nadzor nad zakonitostjo dela in finančnim poslovanjem opravljata pristojni organ ustanovitelja in Računsko sodišče RS.

XI. JAVNOST DELA IN VARSTVO OSEBNIH

PODATKOV

42. člen

Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali druga oseba zavoda, ki jo za to pooblasti ravnatelj.

Javnost se zagotavlja s sporočili staršem in predstavnikom sredstev javnega obveščanja.

Starši in predstavniki sredstev javnega obveščanja ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi.

43. člen

Delavci zavoda ter člani organov zavoda so dolžni varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o vrtcih ter podzakonskimi akti.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen

Ravnatelj je dolžan opraviti vse potrebno, da zavod uskladi

notranjo organizacijo, splošne akte zavoda ter oblikuje organe zavoda v skladu s tem odlokom, v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

Dosedanji organi zavoda nadaljujejo s svojim delom do izvolitve novih organov iz prejšnjega odstavka.

Ravnatelj in drugi delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi nadaljujejo z opravljanjem svojih nalog do izteka mandata.

Število in kadrovska sestava delavcev zavoda se s sprejemom tega odloka ne spremeni.

45. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rače (MUV, št. 27/1996, 29/1998, 20/2008, 26/2008, 3/2010 in 3/2012).

46. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 034/17-2012/130

Datum: 15. oktober 2012

Župan Občine Rače–Fram

Branko Ledinek, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor