Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 56. in 57. a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 – ZPCP-2 ter št. 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12-ZUJF, 57/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB8, 43/11-Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 11. redni seji, dne 31. 8. 2012, sprejel

 

ODLOK

 

o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle

 

prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 

S tem odlokom se za območje Občine Cerklje na Gorenjskem določijo pogoji za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov in stalnih izvenlinijskih prevozov (shuttle prevozov), postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje teh prevozov, način opravljanja prevozov, nadzor nad izvajanjem določil odloka in kazenske določbe.

 

2. člen

 

Avtotaksi prevoz je prevoz enega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža še največ osem sedežev in ki se v celoti opravi po enem naročilu za eno plačilo prevoznine.

 

Stalni izvenlinijski prevoz (shuttle prevoz) je prevoz potnikov med hoteli, moteli in nastanitvenimi objekti ter letališči, pristanišči, železniškimi in avtobusnimi postajami (v nadaljevanju: shuttle prevoz). Prevoz se lahko izvaja le z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža še največ osem sedežev. Shuttle prevoz se lahko izvaja samo z dovoljenjem občin in po pogojih, ki jih določijo občine, na območjih katerih potniki vstopajo ali izstopajo.

 

Avtotaksi in shuttle prevoz se na območju Občine Cerklje na Gorenjskem lahko opravljata le na podlagi dovoljenja za določeno vrsto prevoza, izdanega v skladu s tem odlokom razen, če zakon določa drugače.

 

Prevoz oseb za lastne potrebe, ki se izvaja skladno z določili zakona o prevozih v cestnem prometu, se ne upošteva kot prevoz, za katerega bi bilo potrebno pridobiti dovoljenje po tem odloku.

 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI AVTOTAKSI PREVOZOV

 

3. člen

 

S tem odlokom se urejajo samo tisti avtotaksi prevozi, ki se začnejo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, ne glede na nadaljevanje relacije. Avtotaksi prevozniki, ki nimajo dovoljenja Občine Cerklje na Gorenjskem, ne smejo prevzemati potnikov na njenem območju.

 

4. člen

 

Avtotaksi prevoznik mora za pridobitev dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, izpolnjevati naslednji pogoj:

 

imeti veljavno licenco za avtotaksi prevoze.

 

5. člen

 

Avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje, ki ga izda občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem ( v nadaljevanju: občinska uprava) na podlagi vloge, ki se ji priloži fotokopije naslednjih dokumentov:

 

odločba o podelitvi licence za opravljanje avtotaksi prevozov,

 

izvod licence iz prejšnje alineje za vsako avtotaksi vozilo, s katerim bo prevoznik opravljal avtotaksi prevoze,

 

kopija prometnega dovoljenja za avtotaksi vozilo,

 

vozniško dovoljenje voznika avtotaksija,

 

cenik avtotaksi prevozov.

 

Pristojni organ ima pravico vpogleda v originalne dokumente.

 

V kolikor je vloga iz prvega odstavka tega člena nepopolna, občinska uprava pozove prosilca, da vlogo v osmih dneh dopolni. Če prosilec vloge ne dopolni v predpisanem roku, se vloga s sklepom zavrže. Zoper sklep je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Zoper odločbo župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

Po prejemu popolne vloge občinska uprava najprej izda odločbo o odmeri občinske takse, ki jo je prevoznik dolžan plačati pred izdajo dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

6. člen

 

Na podlagi popolne vloge in prejetega plačila občinske takse občinska uprava izda dovoljenje za izvajanje avtotaksi prevozov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

7. člen

 

Dovoljenje se glasi na ime prevoznika in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo.

 

Dovoljenje se izda v toliko originalnih izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence.

 

Dovoljenje vsebuje naslednje podatke:

 

1. ime in priimek oz. naziv firme prevoznika,

 

2. naslov oz. sedež prevoznika,

 

3. čas veljavnosti dovoljenja,

 

4. podatke o voznikih (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, številka vozniškega dovoljenja), ki jih je prevoznik navedel v vlogi in zanje predložil veljavno vozniško dovoljenje,

 

5. znamko, tip in registrsko številka vozil, ki jih je prevoznik navedel v vlogi in za katere je priložil fotokopije veljavnih licenc,

 

6. kraj in datum izdaje dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Prevoznik ne sme opravljati prevozov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem z

 

vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju. Izvod dovoljenja mora biti v avtotaksi vozilu.

 

8. člen

 

Če prosilec ne izpolnjuje s tem odlokom predpisanih pogojev za izdajo dovoljenja, občinska uprava v roku 30 dni od prejema popolne vloge izda odločbo, s katero vlogo za izdajo dovoljenja zavrne. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži v roku 15 dni od njene vročitve. O pritožbi odloča župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Zoper odločbo župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

V osmih dneh po pravnomočnosti upravnega akta, s katerim je vloga zavrnjena, se vplačana občinska taksa vrne prosilcu.

 

9. člen

 

Dovoljenje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja. Vlogo za podaljšanje dovoljenja mora avtotaksi prevoznik vložiti pri občinski upravi najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

 

10. člen

 

Prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja (vključno s spremembo cenika), predvsem pa preklic ali odvzem licence, zamenjavo ali nakup dodatnega vozila ter menjavo ali zaposlitev dodatnega voznika, prijaviti občinski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe.

 

Prijava spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti se izvrši z vlogo, ki ji je potrebno priložiti vse dokumente, ki so se spremenili.

 

11. člen

 

Občinska uprava z odločbo odloči o odvzemu dovoljenja, če:

 

avtotaksi prevoznik ne plača letne občinske takse za avtotaksi postajališče,

 

avtotaksi prevozniku preneha veljati licenca za opravljanje avtotaksi prevozov, _ vozilo avtotaksi prevoznika nima izvoda licence za posamezno vozilo.

 

O pritožbi zoper odločbo o odvzemu dovoljenja odloča župan. Zoper odločitev župana je možno vložiti upravni spor na upravno sodišče.

 

Avtotaksi prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu vrniti vse izvode dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov.

 

12. člen

 

Avtotaksi prevozi se lahko opravljajo na naslednji način:

 

z mesta, ki ga določi naročnik,

 

z ustavitvijo prostega avtotaksi vozila

 

z avtotaksi postajališč

 

Za uporabo avtotaksi postajališča plača avtotaksi prevoznik za vsako vozilo letno občinsko takso, opredeljeno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem. V primeru, da se dovoljenje izdaja med letom, je prevoznik ob izdaji dovoljenja dolžan plačati sorazmerni del občinske takse. Za način obračuna, vplačilo in vračilo občinske takse se upoštevajo določbe veljavnega Odloka o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 

Avtotaksi prevoznik dobi na podlagi plačane občinske takse za vsako vozilo nalepko z grbom Občine Cerklje na Gorenjskem in oznako leta, ki potrjuje plačilo takse za posamezno leto. Nalepko mora avtotaksi prevoznik obvezno nalepiti na vetrobransko steklo.

 

Nalepko iz prejšnjega odstavka tega člena, ki dokazuje plačilo občinske takse za tekoče leto, mora pridobiti avtotaksi prevoznik najkasneje do konca meseca aprila za tekoče leto. Po tem datumu se šteje, da prevoznik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje avtotaksi prevozov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Voznik lahko ustavlja vozilo, ki ima nalepko iz tega člena, na vsakem avtotaksi postajališču le v času opravljanja dejavnosti avtotaksi prevozov.

 

Na avtotaksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali neposredno poleg njega.

 

13. člen

 

Avto-taksi vozilo mora biti označeno in opremljeno v skladu z določili Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 137/04 in naslednji).

 

Izvod dovoljenja mora biti v avtotaksi vozilu na vidnem mestu.

 

14. člen

 

Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik.

 

Cilj in smer vožnje določi naročnik avtotaksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah.

 

Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu in izključi ob prihodu na določeno mesto.

 

Voznik mora izdati račun za opravljeno vožnjo po ceniku.

 

15. člen

 

Voznik, ki je na vožnji in je prost, mora ustaviti vozilo in sprejeti potnika, če s tem ne krši predpisov o varnosti v cestnem prometu.

 

V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku drugo vozilo.

 

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SHUTTLE PREVOZOV

 

16. člen

 

Občina Cerklje na Gorenjskem izdaja dovoljenje le za tiste shuttle prevoze, ki se začnejo ali končajo na območju občine. Pred izdajo dovoljenja obvesti ostale občine, na območjih katerih potniki vstopajo ali izstopajo, o prejeti vlogi in nameravani izdaji dovoljenja ter jim pošlje v potrditev cenik prevoza na določeni relaciji.

 

Za ostale shuttle prevoze, za katere izdaja dovoljenje druga občina, daje soglasja k ceniku in po potrebi določa dodatne pogoje za izvajanje prevoza na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

17. člen

 

Prevoznik mora za pridobitev dovoljenja za izvajanje shuttle prevozov izpolnjevati naslednji pogoj:

 

- imeti veljavno licenco ali licenco Skupnosti za prevoz oseb.

 

18. člen

 

Prevoznik pridobi dovoljenje za izvajanje shuttle prevozov, ki ga izda občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi vloge, ki se ji priloži fotokopije naslednjih dokumentov:

 

odločba o podelitvi licence ali licence Skupnosti za prevoz oseb,

 

izvod licence iz prejšnje alineje za vsako vozilo, s katerim bo prevoznik opravljal shuttle prevoze,

 

kopija prometnega dovoljenja za vsako vozilo, s katerim se bo izvajalo shuttle prevoze,

 

vozniško dovoljenje za vsakega voznika, ki bo izvajal shuttle prevoze,

 

opis relacije z vstopnimi / izstopnimi točkami,

 

cenik prevoza na določeni relaciji,

 

urnik shutlle prevozov.

 

Pristojni organ ima pravico vpogleda v originalne dokumente.

 

V kolikor je vloga iz prvega odstavka tega člena nepopolna, občinska uprava pozove prosilca, da vlogo v osmih dneh dopolni. Če prosilec vloge ne dopolni v predpisanem roku, se vloga s sklepom zavrže. Zoper sklep je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Zoper odločbo župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor.

 

Po prejemu popolne vloge občinska uprava izda odločbo o odmeri občinske takse, ki jo je prevoznik dolžan plačati pred izdajo dovoljenja za izvajanje shuttle prevozov.

 

19. člen

 

Na podlagi popolne vloge, prejetega plačila občinske takse ter potrjenega cenika s strani ostalih občin, občinska uprava izda dovoljenje za izvajanje shuttle prevozov.

 

20. člen

 

Za uporabo postajališča plača prevoznik za vsako vozilo letno občinsko takso, opredeljeno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 

V primeru, da se dovoljenje izdaja med letom, je prevoznik ob izdaji dovoljenja dolžan plačati sorazmerni del občinske takse. Za način obračuna, vplačilo in vračilo občinske takse se upoštevajo določbe veljavnega Odloka o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 

21. člen

 

Dovoljenje za izvajanje shuttle prevozov se glasi na ime prevoznika in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo. Dovoljenje se izda v toliko originalnih izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence.

 

Dovoljenje vsebuje naslednje podatke:

 

1. ime in priimek oz. naziv firme prevoznika,

 

2. naslov oz. sedež prevoznika,

 

3. čas veljavnosti dovoljenja,

 

4. podatke o voznikih (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča,

 

naslov začasnega bivališča, številka vozniškega dovoljenja), ki jih je prevoznik navedel v vlogi in zanje predložil veljavno vozniško dovoljenje,

 

5. znamko, tip in registrsko številka vozil, ki jih je prevoznik navedel v vlogi in za

 

katere je priložil fotokopijo veljavne licence,

 

6. opis relacije z vstopnimi / izstopnimi točkami,

 

7. cenik prevoza na določeni relaciji,

 

8. predviden urnik shutlle prevoza,

 

9. kraj in datum izdaje dovoljenja.

 

Prevoznik ne sme opravljati shuttle prevozov na območju Občine Cerklje na Gorenjskem z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju. Izvod dovoljenja mora biti v vozilu. Poleg dovoljenja mora v vozilu na vidnem mestu tudi potrjen cenik. Na vozilu mora biti na vidnem mestu oznaka vrste prevoza in relacija, na kateri se prevoz opravlja.

 

22. člen

 

Če prosilec ne izpolnjuje s tem odlokom predpisanih pogojev za izdajo dovoljenja, občinska uprava v roku 30 dni od prejema popolne vloge izda odločbo, s katero vlogo za izdajo dovoljenje zavrne. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži v roku 15 dni od njene vročitve. O pritožbi odloča župan Občine Cerklje na Gorenjskem. Zoper odločbo župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor.

 

V osmih dneh po pravnomočnosti upravnega akta, s katerim je vloga zavrnjena, se vplačana občinska taksa vrne prosilcu.

 

23. člen

 

Dovoljenje za izvajanje shuttle prevozov se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja. Vlogo za podaljšanje dovoljenja mora prevoznik vložiti pri občinski upravi najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

 

24. člen

 

Prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja (vključno s spremembo cenika), predvsem pa preklic ali odvzem licence, zamenjavo ali nakup dodatnega vozila ter menjavo ali zaposlitev dodatnega voznika, prijaviti občinski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe.

 

Prijava spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti se izvrši z vlogo, ki ji je potrebno priložiti vse dokumente, ki so se spremenili.

 

25. člen

 

Občinska uprava z odločbo odloči o odvzemu dovoljenja, če:

 

prevoznik ne plača letne občinske takse za postajališče,

 

prevozniku preneha veljati licenca za opravljanje prevozov,

 

vozilo prevoznika nima izvoda licence za posamezno vozilo.

 

O pritožbi zoper odločbo o odvzemu dovoljenja odloča župan. Zoper odločitev župana

 

je možno sprožiti upravni spor.

 

Prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu vrniti vse izvode dovoljenja za opravljanje prevozov.

 

26. člen

 

Shuttle prevozi se lahko opravljajo na relacijah skladno z dovoljenjem, ki ga je izdala občina.

 

Voznik mora izdati račun za opravljeno vožnjo po potrjenem ceniku.

 

IV. SKUPNE DOLOČBE

 

27. člen

 

Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora vozila.

 

Za prevoz živali se dogovorita voznik in potnik. Voznik lahko prevoz živali odkloni.

 

28. člen

 

Voznik lahko odkloni prevoz osebe, ki bi s svojimi stvarmi, obleko ali dejanji lahko poškodovala ali onesnažila vozilo, razen v primeru prometne ali druge nesreče.

 

29. člen

 

Z najdenimi predmeti v vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih predmetih.

 

30. člen

 

Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.

 

V. NADZOR

 

31. člen

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja nadzorni organ, to je Medobčinski inšpektorat Kranj (v nadaljevanju: MIK), v kolikor zakon ne določa drugače.

 

Nadzorni organ vodi in odloča v postopku o prekršku po določbah Zakona o prekrških kot prekrškovni organ v skladu s pooblastili.

 

V. KAZENSKE DOLOČBE

 

32. člen

 

Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik ali shuttle prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na območju Občine Cerklje na Gorenjskem:

 

opravlja prevoze brez dovoljenja (tretji odstavek 2. člena)

 

opravlja prevoze z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju (tretji odstavek 7. člena ali tretji odstavek 21. člena)

 

opravlja prevoze z vozilom, ki nima licence (prvi odstavek 11. člena ali prvi odstavek 25. člena)

 

opravlja prevoze brez veljavne licence za opravljanje prevozov (prvi odstavek 11. člena ali prvi odstavek 25. člena)

 

v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja občinski upravi ne vrne dovoljenja za opravljanje prevozov (tretji odstavek 11. člena ali tretji odstavek 25. člena)

 

ne izvaja shuttle prevoza na relaciji skladno z dovoljenjem (prvi odstavek 26. člena)

 

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

 

33. člen

 

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik ali shuttle prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

 

prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja ne prijavi občinski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe (10. člen ali 24. člen)

 

Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

 

34. člen

 

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki na območju Občine Cerklje na Gorenjskem:

 

 opravlja avtotaksi prevoz z vozilom, za katerega ima veljavno dovoljenje, a brez

 

nalepke za tekoče leto, ki jo je dolžan pridobiti najkasneje do konca aprila za tekoče leto (četrti odstavek 12. člena odloka)

 

ustavlja avtotaksi vozilo na avtotaksi postajališču v času, ko ne opravlja dejavnosti avtotaksi prevozov (peti odstavek 12. člena odloka)

 

izvaja avtotaksi prevoz in v času, ko vozilo stoji na avtotaksi postajališču, ni v vozilu ali neposredno poleg njega (šesti odstavek 12. člena odloka)

 

izvaja avtotaksi prevoz in naročene vožnje ne opravi skladno z naročilom po najkrajši možni poti oz. po poti, ki jo določi naročnik (prvi odstavek 14. člena)

 

ne izvaja shuttle prevoza na relaciji skladno z dovoljenjem (prvi odstavek 26. člena)

 

izvaja avtotaksi prevoz, če nima ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga je dolžan vključiti ob odhodu in izključiti ob prihodu na določeno mesto (tretji odstavek 14. člena);

 

izvaja avtotaksi ali shuttle prevoz in ne izda računa za opravljeno vožnjo po ceniku (četrti odstavek 14. člena ali drugi odstavek 26. člena)

 

voznika avtotaksi prevoza, ki ravna v nasprotju z določili 15. člena odloka

 

 izvaja avtotaksi ali shuttle prevoz v nasprotju z določili prvega odstavka 27. člena odloka

 

izvaja avtotaksi ali shuttle prevoz v nasprotju z določili 29. člena odloka.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

35. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 124/2007 in 17/2011).

 

36. člen

 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

   
 

Številka: 032-06/2010-70

 

Cerklje na Gorenjskem, dne 31. 8. 2012

   
 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

ŽUPAN

  Franc ČEBULJ, l.r.
   
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2015) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

   
 

 

 

 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

4. člen

Dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov in dovoljenja za izvajanje shuttle prevozov, izdana pred uveljavitvijo tega odloka, prenehajo veljati eno leto po izteku obdobja, za katerega je na dan uveljavitve tega odloka plačana občinska taksa za avtotaksi postajališče oziroma postajališče, razen če posamično dovoljenje preneha zaradi prenehanja licence ali drugih razlogov po 11. oziroma 25. členu Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem že pred tem datumom.

Po uveljavitvi tega odloka se dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov in dovoljenja za izvajanje shuttle prevozov izdajajo (podaljša) z veljavnostjo do  31.12.2017  31.12.2018 oziroma za čas do izteka veljavnosti licence, če licenca poteče pred tem datumom, prenehajo pa lahko predčasno iz razlogov po 11. oziroma 25. členu Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

5. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

   
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem  (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, 6/2016) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

   
 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

2. člen

Dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov in dovoljenja za izvajanje shuttle prevozov, ki veljajo na dan uveljavitve tega odloka, se z upravno odločbo po uradni dolžnosti podaljšajo do 31.12.2017 oziroma za čas do izteka veljavnosti licence, če licenca poteče pred tem datumom, prenehajo pa lahko predčasno iz razlogov po 11. oziroma 25. členu Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2017) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
 

2. člen

Dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov in dovoljenja za izvajanje shuttle prevozov, ki veljajo na dan uveljavitve tega odloka, se z upravno odločbo po uradni dolžnosti podaljšajo do 31.12.2018 oziroma za čas do izteka veljavnosti licence, če licenca poteče pred tem datumom, prenehajo pa lahko predčasno iz razlogov po 11. oziroma 25. členu Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor