Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS. št, 80/94) in na podlagi 24. člena Statuta Občine Rače - Fram (MUV, št. 11/95) je Občinski svet na 15.seji, dne 7. junija 1996 sprejel
 
O D L O K
 
 
o proračunu Občine Rače - Fram za leto 1996
 
 
1. člen
 
S proračunom Občine Rače - Fram za leto 1996 (v nadaljevanju; občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.
 
2. člen
 
Proračun Občine Rače - Fram sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. Proračun Občine Rače - Fram za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih :
 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov (SIT)
 
 
Prihodki 398.263.000,00
 
 
Odhodki 398.263.000,00
 
 
Prihodki in odhodki v bilanci in odhodki so določeni v posebnem delu proračuna.
 
3. člen
 
Med odhodki proračuna se med sredstva rezerv (stalna proračunska rezerva) izloči 0,5% prihodkov. Izločanje v rezerve se praviloma vrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31.12 tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Rače - Fram 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
 
4. člen
 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
 
5. člen
 
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo pravilom enakomerno kot mesečne dotacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnosti položaja občinskega proračuna.
 
6. člen
 
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. Prioriteta so plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, socialni izdatki, materialni stroški.
 
7. člen
 
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan kot odredbodajalec. Za zakonitost in smotrno uporabo sredstev občinskega proračuna je soodgovoren tudi višji upravni sodelavec kot pomočnik predstojnika za področje občinskih financ in občinskega računovodstva.
 
 
Plan sredstev se sem prekoračiti le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne prejemke, prispevke), in se kasneje uskladi z rebalansom proračuna.
 
8. člen
 
Župan odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Rače - Fram (stalno proračunsko rezervo) za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, za katere so sredstva zagotovljena v proračunu kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije oz. preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
 
 
Župan tudi odloča o zagotovitvi sredstev proračuna iz rezerv, kadar prihodki proračuna pritekajo neenakomerno in za kritje proračunskega primanjkljaja. O uporabi sredstev iz navedenih primero župna obvesti občinski svet na prvi naslednji seji (93. člen statuta).
 
9. člen
 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo in se lahko uporabljajo za nujne nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za naloge, ki so v letnem finančnem načrtu planirane v nezadostnem obsegu.
 
 
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan do višine 300.000,00 SIT za posamezen primer. O svoji odločitvi obvešča Občinski svet.
 
10.člen
 
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
 
 
- sredstva za plače,
 
 
- sredstva za druge osebne prejemke
 
 
- sredstva za prispevke delodajalca,
 
 
- sredstva za materialne stroške
 
 
- sredstva za investicijske izdatke
 
 
- sredstva za amortizacijo
 
 
- ter sredstva za druge odhodke
 
11. člen
 
Sredstva za plače se zagotovijo za delavce in delovanje uporabnikov proračuna mesečno glede na število zasedenih delovnih mest delavcev in funkcionarjev po načrtu delovnih mest, količnikov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oz. funkcij, osnove za obračun plač, delovne dobe in uspešnosti oziroma dodatne obremenjenosti.
 
12. člen
 
Sredstva za druge osebne prejemke predstavljajo:
 
 
- regres za prehrano med delom
 
 
- prevoz na delo in iz dela
 
 
- regres za letni dopust
 
 
- nagrade ob delovnih jubilejih
 
 
- nagrade ob upokojitvi
 
 
- štipendije oz. šolanje
 
13. člen
 
Sredstva za amortizacijo in investicijske izdatke za občinsko upravo oz. urad se uporabljajo v skladu s finančnim načrtom predvidenih nabav in planom investicijskega vzdrževanja.
 
 
V okviru izvajanja plana investicijskih nabav in vzdrževanja določa prioritete v skladu s finančnimi možnostmi župan.
 
14. člen
 
Nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge ter storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in navodilom o izvajanju proračuna Občine Rače - Fram.
 
15. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
 
 
Številka: 061-15/96
 
 
Datum, 7. junija 1996
 
 
Predsednik
 
 
Občinskega sveta Občine Rače - Fram
 
 
Anton Španinger s.r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor