Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 64.člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 – UPB 2, 27/2008 Odl. US: Up- 2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/2009), Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/2006) in 117.člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 07/2007) je Občinski svet Občine Videm na svoji 26.redni seji dne, 29.09.2009 sprejel

 

SPREMEMBE

STATUTA OBČINE VIDEM

 

1. člen

V Statutu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 07/2007) se črta četrta alineja drugega odstavka 92.člena.

 

2. člen

Sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 030-3102/2009

Datum: 29.09.2009

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor