Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

 

 

 

Številka: 900-25/2019-3-(52/04)

Datum: 11.9.2019

 

 

Zadeva: Gradivo za 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 18. 9. 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19.6.2019 (zapisnik 1, 2) in zapisnika 2. izredne seje Mestne občine Kranj z dne 18.7.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj - osnutek (gradivo)

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi (OPPN Na gozdni jasi) - druga obravnava (gradivo)

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore - prva obravnava - dopolnjen osnutek (gradivo)

7. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj - osnutek (gradivo)

8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (gradivo)

9. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 6/1 - Kranj Sava na zemljiščih pare. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256 k.o. Huje (gradivo)

10. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 2/2 na zemljiščih pare. št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec (gradivo)

11. Soglasje k Statutu Gasilsko reševalne službe Kranj (gradivo)

12. Vzpostavitev pravnega reda na območju "minitržnice" na Planini

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

 

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor