Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 46/2012

Ob-1371/12

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012) in sprejetega Letnega programa športa Občine Prevalje za leto 2012, št. 671-0005/2011-11 z dne 26. 1. 2012, Občina Prevalje objavlja

javni razpis

za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2012

I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje za leto 2012.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2012 in sofinanciranje naslednjih vsebin:

– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

– kakovostni šport,

– specifične športne panoge,

– športna rekreacija,

– športne in športno rekreativne prireditve.

IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva,

– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,

– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

V. Pogoji sofinanciranja

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje,

– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode),

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opra­vljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,

– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev,

– da so registrirani in na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja za javne zavode).

VI. Merila za sofinanciranje programov športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08).

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov

Okvirna višina razpisanih sredstev je:

– za interesno športno vzgojo predšolskih otrok: 5.470,56 €,

– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: 6.087,46 €,

– za športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 24.620,00 €,

– za športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 36.930,00 €,

– za kakovostni šport: 0 €,

– specifične športne panoge: 450,00 €,

– za športno rekreacijo: 0 €,

– za športne in športno rekreativne prireditve: 4.500,00 €.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2012.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija

Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro.

X. Rok in način oddaje prijav

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 2. 3. 2012, na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje za leto 2012«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

– naslov izvajalca športnega programa (polni naslov pošiljatelja),

– naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 5. 3. 2012, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2012.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor