Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 odl. US: U-I-224/00-15, 110/02) ter 33. in 74. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) je Svet Občine Ajdovščina na seji dne 28. 10. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina

1. člen

V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 16/98, Uradni list RS, št. 60/02) se na koncu 4. člena doda novo zaporedno številko odseka lokalne ceste, ki se glasi:

+---+----------+----------+------------------------+----------+---------+-----+

| 26|  LC 001  |LC 001 030|  Čebuli – kapelica –   | Vrtovin  |   1450  | MP  |

|   |    032   |          |        Lozarji         |   100    |         |     |

+---+----------+----------+------------------------+----------+---------+-----+

2. člen

Na koncu 5. člena se dodata novi zaporedni številki lokalnih krajevnih cest, ki se glasita:

+---+----------+----------+----------+-------------------+--------+------+----+

| 95| LK 001   |  LK 001  | R II. 444|Srečko Kosovel –   | LZ 001 |  251 | MP |

|   |960       |    961   |          |Bevkova ulica      |   260  |      |    |

+---+----------+----------+----------+-------------------+--------+------+----+

| 96| LK 001   |  LK 001  | R I. 207 |Na Trati           | LK 001 |  174 | MP |

|   |970       |    971   |          |                   |   591  |      |    |

+---+----------+----------+----------+-------------------+--------+------+----+

3. člen

V 6. členu se spremenita javni poti pod zaporednima številkama 45 in 237 tako, da se glasita:

+-----+--------+----------+----------+------------------+---------+-----+-----+

| 45  | JP 501 |  JP 501  |LC 001 031| kapelica – Fevči | Vrtovin |  210|  MP |

|     |  320   |    321   |          |                  |   108   |     |     |

+-----+--------+----------+----------+------------------+---------+-----+-----+

| 237 | JP 502 |  JP 502  |LC 001 140|  Klanec – Zmago  | Budanje |   39|  MP |

|     |  480   |    486   |          |                  |   121   |     |     |

+-----+--------+----------+----------+------------------+---------+-----+-----+

V 6. členu se črta javno pot pod zaporedno številko 46.

4. člen

Zadnji odstavek 7. člena se spremeni, tako da se glasi:

»K spremembam in dopolnitvam kategorizacije občinskih cest v Občini Ajdovščina, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/01 z dnu 14. 5. 2002, št. 347-05-3/03 z dne 24. 11. 2003 in št. 347-05-3/04 z dne 18. 11. 2004.«

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 343/01-60/98

Ajdovščina, dne 18. novembra 2004.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor