Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16-odl. US) in 31. člena Statuta občine Žetale – Uradno prečiščeno besedilo – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) je Nadzorni odbor Občine Žetale na 10. redni seji, dne 18. 12. 2017, sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

POSLOVNIKA O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŽETALE

 

1. člen

V Poslovniku o delu nadzornega odbora Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/17) se 3. člen črta, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

 

2. člen

V prvem odstavku 12. člena se besedilo »ali na pobudo občinskega sveta ali župana« črta.

 

3. člen

V drugem odstavku 24. člena se beseda »županu« in vejica črta.

 

4. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-02-0022/2017

Datum: 19.12.2017

 

 

Občina Žetale

 

Roman Gajser, Predsednik Nadzornega odbora Občina Žetale

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor