Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US) in drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 16 in 97. člena statuta Občine Žetale je Občinski svet občine Žetale na 18. redni seji dne 8. 12. 2000 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2001

 

 

1. člen

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Žetale za leto 2001 se javna poraba Občine Žetale začasno financira po rebalansu proračuna za leto 2000.

 

 

2. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin odhodkov proračuna za leto 2000.

 

 

3. člen

 

 

Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so sestavni del proračuna za leto 2001.

 

 

4. člen

 

 

Župan Občine Žetale je pooblaščen, da v primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 02-01-0018/2000

 

 

Žetale, dne 8. decembra 2000.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor