Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00), 38. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/99) je Nadzorni odbor občine Trnovska vas na svoji 8. redni seji, dne 4.10.2005 sprejel

 

 

SPREMEMBO POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA

 

 

OBČINE TRNOVSKA VAS

 

 

1. člen

 

 

V Poslovniku Nadzornega odbora občine Trnovska vas (Uradni vestnik, št. 4/00) se dosedanji 24. člen črta in spremeni tako, da na novo glasi:

 

 

Nadzorni odbor pošlje dokončno poročilo nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.

 

 

Če je Nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih (15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče.

 

 

Kot hujšo kršitev predpisov se šteje:

 

 

  1. uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so bili določeni s proračunom,

 

 

  1. uporabo državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,

 

 

  1. oddaja javnih naročil v nasprotju z Zakonom o javnih naročilih in drugimi predpisi.

 

 

V primeru, da Nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge Nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila Nadzornega odbora v skladu s svojimi pristojnostmi, upoštevati priporočila in predloge Nadzornega odbora.

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora začnejo veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

Številka: 032-02/2005-08

 

 

Datum: 4.10.2005

 

 

Predsednik Nadzornega odbora:

 

 

Alojz BENKO, dipl.upr.org., l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor