Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS; št. 109/10) in 30. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/07, 24/09) je Občinski svet Občine Videm na svoji 9. redni seji dne 20.12.2011 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI VIDEM

1. člen

S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm, objavljen v Uradnem

glasilu slovenskih občin; št. 11/10, 18/10 - popravek (v nadaljevanju odlok).

2. člen

V 4. členu obstoječega odloka se brišeta zapis pod zap. št. 32 in zadnja vrstica tebele ter dodajo naslednji zapisi:

 

zap. št.

številka ceste

številka odseka

začetek ceste ali odseka

potek ceste ali odseka

konec ceste ali odseka

dolžina ceste ali odseka v občini

[m]

namen uporabe

preostala dolžina ceste ali odseka

[m]

239

665060

665061

165110

Apače - Strmec

328040

215

v

2.128 - Kidričevo

240

956940

956943

956070

Tržec - do HŠ 18E

HŠ 18E

115

v

 

SKUPAJ JP:

155.498

m

12.980

v…vsa vozila

5. člen

V 6. členu odloka se doda odstavek z besedilom, ki glasi:

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste številka 37162-3/2011-447(507)  z dne 14.12.2011

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 35-38-07/12

Videm, dne 10.01.2012

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor