Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in 95. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na 4. redni seji dne 15. decembra 2010 sprejel

O D L O K

o proračunu občine Kungota za leto 2011

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

(vsebina odloka)

S proračunom občine KUNGOTA za leto 2011 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja.

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

v EUR

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2011

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.078.891

       TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.602.691

       70 DAVČNI PRIHODKI

3.246.631

           700 Davki na dohodek in dobiček

2.936.871

           703 Davki na premoženje

192.210

           704 Domači davki na blago in storitve

117.550

           706 Drugi davki

0

       71 NEDAVČNI PRIHODKI

356.060

           710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

76.060

           711 Takse in pristojbine

2.500

           712 Globe in druge denarne kazni

2.500

           713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

           714 Drugi nedavčni prihodki

275.000

       72 KAPITALSKI PRIHODKI

224.300

           720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

           721 Prihodki od prodaje zalog

0

           722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

224.300

      73 PREJETE DONACIJE

1.500

           730 Prejete donacije iz domačih virov

1.500

           731 Prejete donacije iz tujine

0

      74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.250.400

           740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

822.000

           741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

1.428.400

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.519.601

      40 TEKOČI ODHODKI

1.654.341

           400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

330.010

           401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

53.101

           402 Izdatki za blago in storitve

1.236.430

           403 Plačila domačih obresti

22.300

           409 Rezerve

12.500

      41 TEKOČI TRANSFERI

1.366.760

           410 Subvencije

3.000

           411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413.600

           412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

58.750

           413 Drugi tekoči domači transferi

891.410

      42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.498.500

           420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.498.500

      43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

           430 Investicijski transferi

0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

440.710

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

       75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

           750 Prejeta vračila danih posojil

0

           751 Prodaja kapitalskih deležev

0

           752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

      44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

           440 Dana posojila

0

           441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

           442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

           443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

465.000

       50 ZADOLŽEVANJE

465.000

           500 Domače zadolževanje

465.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

51.090

       55 ODPLAČILA DOLGA

51.090

           550 Odplačila domačega dolga

51.090

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-26.800

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

413.910

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

440.710

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

            9009 Splošni sklad za drugo

26.800

 

Splošni in posebni del občinskega proračuna, načrt razvojnih programov, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kungota in kadrovski načrt so priloga k temu odloku in se objavijo na spletnih straneh občine Kungota.

II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3.člen

(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Kungota.

Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

4.člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.

Sklepe o prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe na predlog župana potrjuje občinski svet.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu in konec leta z zaključnim računom poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.

5.člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme

proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega porabnika, od tega:

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katere vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

7. člen

(proračunska rezerva)

Sredstva iz proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.

V stalno proračunsko rezervo občine Kungota se izloča do 1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.

V sredstva proračunske rezerve v letu 2011 izločamo sredstva v višini 10.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi poroča občinskemu svetu.

8. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna proračunska rezervacija, kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2011 določijo v višini 2.500 EUR.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi poroča občinskemu svetu.

II. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE

STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

(začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kungota v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranje.

11. člen

(zadolževanje občine)

Občina Kungota se v letu 2011 lahko zadolži do višine 465.000 EUR. Občina se lahko zadolži za investicije: izgradnja OŠ Kungota, izgradnjo Vrtca Zg. Kungota in za izgradnjo primarnega vodovoda Pesnica- Kungota.

11. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 410-08/2010

Datum: 15. december 2010

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor