Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09 in 16. člena statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007), je občinski svet Občine Kranjska Gora na 33. redni seji, dne 23.04.2014 sprejel   

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2013

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013.

 

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2013 so realizirani v naslednjih zneskih:

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

9.029.554

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

7.937.380

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

5.653.432

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.538.137

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.510.138

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

605.157

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

2.283.948

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.823.974

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.431

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

34.559

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

299.505

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

122.479

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

26.082

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

3.548

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

22.534

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

1.066.093

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

606.244

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

459.849

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

7.934.514

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.465.252

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

384.854

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

60.171

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.925.227

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0

409

 

REZERVE

95.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

2.909.143

410

 

SUBVENCIJE

148.333

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.053.633

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

411.463

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.295.714

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

1.718.190

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.718.190

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

841.929

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

642.643

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

199.287

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

1.095.040

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

1.095.040

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

0

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-1.095.040

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

655.063

3. člen

Presežek sredstev proračuna  v višini 728.699 € je bil že razporejen v proračunu za leto 2014, 1.021.404 €  pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2014.

Presežek namenskih sredstev  v skupni višini 100.144,88 v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2013 je naslednji:

 

požarna taksa

-     

okoljska dajatev - odpadki

-      

okoljska dajatev - odpadne vode

-

vzdrževanje gozdnih cest

-      

počitniška dejavnost

      25.412,86    

najemnina infrast. MM

      23.215,56    

najemnina infrast. ČN Jesenice

      19.686,68    

najemnina infrast. JPK - odpadki

      31.829,78    

najemnina infrast. JPK - vodovodi

-      

najemnina - mrliške vežice

-      

najemnina infrast. WTE - kanalizacija

-      

konc.dajatve od iger na srečo

-      

turistična taksa

-      

prih.iz naslova koncesij - divjad

-      

 

100.144,88

 

4. člen

Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31.12.2013 v višini 66.372,59 € se prenese v leto 2014.

 

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov  oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu  pa prikaz predvidenih  in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 410-0001/2013-13

Datum: 23.04.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor