Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 51/2010) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 6. redni seji, dne 01.06.2011 sprejel

ODLOK

O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE

OBČINE BENEDIKT

 

I.       Splošne določbe

1. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa:

·       organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Benedikt (v nadaljevanju: občinska uprava),

·       način vodenja občinske uprave,

·       naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave.

(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne in druge naloge Občine Benedikt (v nadaljevanju: občina).

3. člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

·       upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine.

·       občinska uprava: občinska uprava je enovit organ.

·       akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest: akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je splošni akt, ki ga sprejme župan občine.

 

4. člen

(javnost dela)

(1) Delo občinske uprave je javno.

(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:

·       z objavljanjem splošnih aktov občine,

·       z uradnimi sporočili za javnost,

·       s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma

·       na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan in direktor občinske uprave. Drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana občine.

(4) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.

(5) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.

 

II.     Organizacija občinske uprave

5. člen

(organizacija občinske uprave)

Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in delovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora;

·       strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,

·       učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,

·       usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in

·       učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.

6. člen

(1) Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Benedikt ustanovi enovit organ: Občinska uprava Občine Benedikt, s sedežem Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.

(2) Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.

7. člen

(usmerjanje, nadziranje in vodenje dela občinske uprave)

(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.

(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.

 

8. člen

(izvrševanje predpisov)

(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz svoje in državne pristojnosti.

(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge.

 

9. člen

(odločanje o upravnih zadevah)

(1) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.

10. člen

(izločitev)

(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.

(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.

11. člen

(zunanji izvajalci)

Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.

 

III.    Javni uslužbenci

12. člen

(javni uslužbenci)

(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.

(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.

(3) Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo delavci, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške.

13. člen

(položajna delovna mesta)

(1) Položaj, na katerih se opravljajo naloge vodenja občinske uprave je:

direktor občinske uprave.

(2) Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na položaju.

 

14. člen

(odločanje o zaposlitvi)

(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.

(2) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan občine.

 

15. člen

(odgovornost za zakonitost poslovanja)

(1) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občinske občine.

 

16. člen

(naloge direktorja občinske uprave)

(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.

(2) Direktor občinske uprave:

·       vodi in usklajuje delo občinske uprave,

·       skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

·       izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote,

·       opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,

·       opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,

·       na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,

·       predlaga županu sprejem določenih odločitev,

·       koordinira pripravo dokončnega osnutka in predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna,

·       koordinira pripravo dokončnega načrta razvojnega programa,

·       opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.

(3) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

 

17. člen

(naloge javnih uslužbencev)

(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.

(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.

(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.

(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.

(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.

(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.

(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

 

IV.     Delovno področje občinske uprave

 

18. člen

(delovno področje občinske uprave)

(1) Občinska uprava opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršuje pristojnosti zlasti na naslednjih področjih:

·       splošnih in kadrovskih zadev,

·       javnih financ,

·       gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,

·       negospodarskih dejavnosti,

·       varstva okolja in urejanja prostora ter

·       inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

(2) Delovno področje občinske uprave  se določi z Načrtom delovnega področja občinske uprave, ki je sestavni del akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Načrt delovnega področja občinske uprave, njegove spremembe in dopolnitve sprejme župan občine na predlog direktorja občinske uprave.

19. člen

(kabinet župana)

(1) Za izvajanje nalog vezanih na župana občine se ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:

·       svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana,

·       načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,

·       medobčinsko in mednarodno sodelovanje,

·       odnose z javnostmi ter

·       tehnično administrativne naloge ter druge zadeve z delovnega področja župana.

(2) V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas vezana na mandat župana.

 

VI.     Prehodne in končne določbe

20. člen

(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)

Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.

 

21. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 38/1999).

 

22. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 03201-001/2011-6

Benedikt, dne 24. junija 2011

Občina Benedikt

Župan Milan GUMZAR

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor