Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, s spremembami) je Občinski svet Občine Komen na 18. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.

Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1375/40, cesta v izmeri 232 m2, k.o. Tomačevica, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo javnega dobra, ne služi več vpisanemu namenu, zato se status javnega dobra ukine.

2.

Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postane parc. št. 1375/40, k.o. Tomačevica, last Občine Komen.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-6/2013-10

Komen, dne 17. aprila 2013

 

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor