Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/10) ter v skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-Odl., 126/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 2. dopisni seji, dne, 07.02.2011 na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Nepremičninam, parc. št. 1638, 1621/2 in 1621/1, vse k.o. (497) Dobrina, se ukine status javnega dobra.

II.

Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaja javnega dobra in postanejo last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična št. 13579990000.

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0002/2011-D

Datum: 07.02.2011

Občina Žetale

Župan Anton BUTOLEN l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor