Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na Podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr, 34/07, 15/10, 12/13(I), 12/13(II)) je Občinski svet Občine Prevalje na  11. redni seji, dne 17.12.2015 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE PREVALJE

 

1.

Sprejme se obvezna razlaga 3. točke 97. člena Občinskega prostorskega načrta občine Prevalje (OPN, Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2015), ki se glasi:

V tretji točki 97. člena OPN se  med posege, ki so določeni kot   »rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov«  štejejo tudi vsi posegi na objektih, ki se izvajajo zaradi zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb na podlagi 17. člena Zakon o graditvi objektov, (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1(62/2010 popr.), 57/2012, 110/2013, 19/2015) in Pravilnika o  zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2009 – odl. US).

 

2.

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje.

3.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 3500-0002/2008-10

Prevalje, dne 17.12.2015

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor