Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2 in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Žetale je Občinski svet Občine Žetale na 14. redni seji, dne 29.08.2013 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V ENOTI VRTEC PRI OŠ ŽETALE

 

1. člen

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Enoti vrtec pri OŠ Žetale za dnevni program znašajo od 1. 9. 2013 dalje:

·      oddelki prve starostne skupine od 1–3 let 464,66 EUR

·      oddelki druge starostne skupine od 3–6 let 364,98 EUR

 

2. člen

Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za 1,80 EUR na dan. Staršem, ki do osme ure obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Žetale po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezervacijo najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Za prvi mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 30 %, za drugi mesec pa 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca. To določilo velja samo za tiste starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Žetale. Otroški vrtec mora v primeru uveljavljanja rezervacije od cene programa odbiti celotni strošek prehrane za čas odsotnosti otroka iz vrtca.

 

4. člen

Starši otrok, za katere je Občina Žetale po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi enomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši plačajo 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov živil. Znižano plačilo starši uveljavljajo na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, ki ga morajo posredovati Občini Žetale najkasneje do petega dne v mesecu za pretekli mesec.

 

5. člen

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo iz 3. in 4. člena le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

 

6. člen

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,00 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.

 

7. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec pri OŠ Žetale št.032-0010/2012-5, objavljen  v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 22/2012.

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.

 

Številka:  032-0014/2013-6

Datum: 29.08.2013

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor