Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 29. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list RS, št. 1/81 in 42/86), po posvetovanju z Medobčinskim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran in na predlog Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine izdaja Sekretariat za upravne zadeve občine Piran, pristojen za kulturo, naslednjo,
 
ODLOČBO
 
  1. Veliki vrtni polži (Helix pomatias) se začasno razglasijo za naravno znamenitost, in sicer za ogroženo živalsko vrsto.
 
 
  1. Prepovedano je množično komercialno izkoriščanje velikih vrtnih polžev. Velike vrtne polže je prepovedano v komercialen namen nabirati, ubijati, prenašati, prodajati in izvažati. Ta prepoved ne velja za polže, ki so vzrejeni v umetnih pogojih.
 
 
  1. Odločba velja za čas 12 mesecev.
 
Obrazložitev
 
Veliki vrtni polži (Helix pomatias) so bili pred leti splošno razširjena in razmeroma pogosta živalska vrsta. V zadnjem času pa so zaradi prekomernega nabiranja postali ogroženi ter obstaja nevarnost, da bi izumrli. Vzrok je nenadzorovano komercialno izkoriščanje, ki se ravna izrazito po merilih zaslužka, niti malo pa ne upošteva bioloških zakonitosti vrste oziroma narave.
 
 
Z nabiranjem in trgovanjem z velikimi vrtnimi polži se ukvarja več delovnih organizacij, kot na primer Droga, Eta Kamnik, Slovenija - Sadje, Emona - Ribarstvo, Hmezad - Sadeks in druge. Domala po vsej Sloveniji je razpredena mreža odkupnih postaj ter stalnih in priložnostnih nabiralcev. Količina polžev, nabranih v enem letu, znaša skoraj sto ton.
 
 
Posledica takega masivnega in stihijskega izkoriščanja velikih vrtnih polžev so:
 
 
  • ogroženost vrste zaradi odvzema velikega števila osebkov in zaradi načina nabiranja (polle večinoma nabirajo pred časom razmnoževanja),
 
 
  • velik primanjkljaj biomase, kar pomeni nenadomestljivo vrzel v prehranjevalnih in drugih odnosih v biocenozi.
 
 
  • Veliki vrtni polži so tako kot sleherna druga rastlinska ali živalska vrsta nepogrešljivi sestavni del narave. V naravi so vsi njeni členi med seboj soodvisni in povezani v celoti. Kakor hitro je eden od sestavnih delov odvzet, se poruši skladnost celotnega sistema.
 
 
  • Veliki vrtni polli so rastlinojede živali in so ene redkih, ki z lastnimi fermenti lahko prebavljajo celulozo. S tem znatno pripomorejo k razgrajevanju in pretoku snovi. Kot rastlinojedci služijo za hrano številnim mesojedim živalim. Odvzem več sto ton teh živali letno iz narave, povzroča med drugim upočasnjen pretok snovi, pomanjkanje hrane za mesojede živab. .
 
 
  • ogrožanje življenjskega prostorazaradi nabiralcev, ki preiščejo tudi najbolj skrite in doslej mirne dele narave, v njih povzročajo hrup, teptajo rastline in s tem uničujejo gndezdišča, kotišča, zavetišča in druge dele življenjskih prostorov živali. Nabiranje polžev je najbolj izrazito ravno v času gnezdenj,;in legel ptičev in sesalcev. Zaradi plašenja živali mnoga gnezdišča in kotišča propadajo. Na to opozarjajo Lovska zveza Slovenije, druge lovske organizacije, kulturna skupnost Murska Sobota in Triglavski narodni park ter posamezniki.
 
 
Zaradi zgoraj naštetih lastnosti velikih vrtnih polžev in njihovega mesta v živalskem ekosistemu se upravičeno domneva, da bo ta živalska vrsta razglašena trajno za znamenitost. Predlog zavoda Republike Slovenije za trajno razglasitev te živalske vrste je te podan. Vendar je to dolgotrajnejši postopek, zaradi česar v letošnjem letu veliki vrtni polži na ta način ne morejo biti več pravočasno zaščiteni.
 
 
Sedaj je namreč čas nabiranja teh polžev in je treba preprečiti nadaljnje ogrožanje vrste, ki lahko pripelje do njene iztrebitve, s tem pa do ogrožanja celotnega ekosistema. Zato je bilo treba te polže takoj začasno razglasiti za, naravno znamenitost, tako, kot je to predlagal Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine. Postopek za trajno varstvo velikih vrtnih polžev se je že začel in bo lahko v tem času izpeljan.
 
 
Pravni pouk: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Republiški sekretariat za kulturo v Ljubljani v roku 15 dni od vročitve. Pritožba se violi pri pódpisanem sekretariatu pismeno ali ustno na zapisnik in je takse prosta.
 
 
Odločba je oproščena upravne takse po 29. točki 19. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 18/90 - prečiščeno besedilo).
 
 
Št.: 616-3/90-91
Piran, 15. maja 1991
Vodja oddelka
za upravno-pravne zadeve
DOMNIK MARJANA, l.r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor