Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 31. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 72/93, 7/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in 15. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) ter seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 2. 9. 2003 je Občinski svet občine Kungota na 7. redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel in potrdil
 
S K L E P
 
 
o prenehanju opravljanja funkcije svetnika Občinskega sveta občine Kungota
 
Darja Žunko, roj. 13. 5. 1963, stanujoča Sp. Vrtiče 22a, 2201 Zg. Kungota je v juliju 2003 podala pisno odstopno izjavo za opravljanje funkcije svetnika Občinskega sveta občine Kungota.
 
 
V skladu s 15. in 17. členom statuta Občine Kungota ji preneha mandat z dnem imenovanja nadomestnega člana.
 
 
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije svetnika se objavi v Uradnem listu RS po sprejemu na seji OS.
 
 

Št. 1/2003
Kungota, dne 25. septembra 2003.
Predsednik komisije
za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Anton Unuk l. r.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor