Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-14/2019-3-(52/04)

Datum: 15. 5. 2019

 

 

Zadeva: Gradivo za 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22. 5. 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

4. Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj - spremembe št. 3 - prva obravnava (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Čil - Centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju SD2 OPPN Či2) - druga obravnava (gradivo)

7. Sprememba Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (gradivo)

8. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3)

 
Priloge:
- Predlog za razrešitev (gradivo)
- Sklepi komisije (gradivo)
- Zapisnik 5. seje Komisije za finance in premoženjska vprašanja (gradivo)

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-11 ali 04-2373-112.

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor