Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014 in 3/2018) je župan Občine Vodice dne 10. 12. 2018 sprejel

 

Sklep

o začasnem financiranju Občine Vodice v obdobju januar – marec 2019

 

1.   SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vodice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja- nuarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči- ščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15

– ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu proračunu Občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/2018; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2.   VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre- jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna dolo- čijo v naslednjih zneskih:

 

 

KONTO

 

 

OPIS

OSN: začasno fin. 2019 [1]

v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J                              P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

720.523

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

680.523

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)

662.924

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

660.764

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

2.000

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

160

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

17.599

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

15.999

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

500

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.000

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

100

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

0

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

0

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

0

73

 

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)

40.000

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

20.000

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

20.000

 

78

 

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J                                    O D H O D K I (40+41+42+43)

699.202

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

227.714

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

72.280

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

11.972

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

138.317

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4.079

409

 

REZERVE

1.067

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

149.710

410

 

SUBVENCIJE

2.000

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

96.660

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

50

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

51.000

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

321.778

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

321.778

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

0

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

0

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

0

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

21.321

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

21.321

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

21.321

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

0

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-21.321

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-21.321

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in iz- datki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen

(posebni del proračuna)

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do rav- ni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

5. člen

(omejitev zaposlovanja)

 

V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega leta

 

3.   IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

6. člen

(uporaba predpisov)

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača- snega financiranja uporabljajo ZJF, Pravilnik, ki ureja po- stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, za- kon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

7. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo- rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora- čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta, do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financi- ranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proraču- na preteklega leta.

 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.   KONČNA DOLOČBA

 

8. člen

(uveljavitev sklepa)

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.

 

 

Številka: 41000-00012/2018-003

Datum: 10. 12. 2018

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor