Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 61. člena ter 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS št. 33/07 ), 16. člena Statuta Občine Komenda ( Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09 ) ter Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja 02 – poslovno proizvodna cona Ozka dela ( Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 04/09 ) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 25. seji dne 18. 06. 2009 sprejel

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA O2 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA OZKA DELA

 

1. člen

 

Za 15. členom odloka se dodata nova člena, ki se glasita:

 

15.a člen

( uporaba obnovljivih virov energije )

 

( 1 ) Za energetske potrebe objekta je moč inštalirati tudi naprave in postrojenja na osnovi obnovljivih virov energije. Predvidene naprave in postrojenja se morajo pri novogradnjah, za katere investitorji še niso zaprosili za gradbeno dovoljenje, projektirati v objektih in v gabaritih, predpisanih v 8. členu ( usmeritve za urbanistično oblikovanje ). Pri objektih, ki pa so že zgrajeni ali že imajo gradbeno dovoljenje, pa se te naprave in postrojenja lahko predvidijo tudi v prizidku ( izven v 8. členu predpisanih osnovnih gabaritov in izven grafičnih omejitev ), pri čemer je treba upoštevati:

a)    da je ta prizidek namenjen izključno napravam in postrojenjem za koriščenje obnovljivih virov energije ter za skladiščenje in pripravo biomase ( v prizidku ne sme biti drugih namembnosti ), na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pa je treba pridobiti soglasje pristojne občinske službe,

b)    da je ta prizidek projektiran v minimalnem obsegu, ki je potreben za namestitev predvidenih naprav in postrojenj oziroma za skladiščenje in pripravo biomase,

c)    da se ohranjajo linije obstoječih cestnih fasad ( prizidek ne sme z nobenim delom segati iz te linije ),

d)    da ima investitor na svoji gradbeni parceli kljub prizidku še naprej zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest za svojo dejavnost,

e)    da so na gradbeni parceli še naprej zagotovljene manipulacijske površine, potrebne za dejavnost,

f)     da se s prizidkom ne okrnijo obstoječe zelene površine,

g)    da prizidek oblikovno sledi konceptu osnovnega objekta.

 

( 2 ) Kadar gre pri obnovljivih virih za koriščenje biomase, je pri projektiranju in uporabi treba upoštevati še naslednja določila:

a)    postrojenja in naprave morajo biti projektirana in zgrajena po najnovejši tehnologiji in se morajo uporabljati skladno z našimi in evropskimi predpisi, normativi in ekološkimi standardi,

b)    uporablja se lahko le ekološko neoporečna biomasa,

c)    posamezen investitor ta postrojenja in naprave lahko uporablja le za potrebe na svoji gradbeni parceli ( morebitnih viškov tako pridobljene energije ne sme oddajati ali prodajati drugim subjektom v poslovni coni ),

d)    investitor prve tri kurilne sezone na lastne stroške zagotavlja monitoring izpustov, ki jih povzroča koriščenje biomase, rezultate pa vsako leto največ trideset dni po koncu vsake kurilne sezone brez posebnega poziva predloži Občini Komenda ( monitoring lahko izvaja le organizacija, pooblaščena za tovrstne meritve ),

e)    investitor mora zagotoviti monitoring iz prejšnje alineje tudi po koncu triletnega obdobja, rezultate arhivirati in jih na zahtevo Občine Komenda kadarkoli predložiti na vpogled,

f)     če rezultati monitoringa ne dosegajo pričakovanih rezultatov, mora investitor prekiniti z obratovanjem in pred nadaljevanjem uporabe biomase izvesti ustrezne sanacijske ukrepe.

 

15.b člen

( obveza pridobitve požarnega soglasja )

 

Kadar je skladno s prilogo št. 1 k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti ( Uradni list RS št. 28/05, 66/06 in 132/06 ) pri pripravi projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje treba izdelati študijo požarne varnosti, mora investitor k projektnim rešitvam pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje Ministrstva za obrambo RS, Uprave RS za zaščito in reševanje.

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

 

Številka: 3505-0002/2009

Datum:         16. 07. 2009

 

                                                                                                           Župan Občine  Komenda:

                                                                                                               Tomaž DROLEC, l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor