Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 25. redni seji dne 14. 7. 2005 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid

 

 

1. člen

 

 

Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kobarid znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

 

 

Celodnevni programi

 

 

Prva starostna skupina (1-3 let)      88.693 SIT

 

 

Druga starostna skupina (3-6 let)     57.847 SIT

 

 

 

 

 

Poldnevni programi

 

 

Druga starostna skupina (4-6 ur)      53.000 SIT

 

 

2. člen

 

 

Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 7.350 SIT mesečno pri celodnevnih oziroma 2.730 SIT pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka v sorazmerni višini plačila za program vrtca.

 

 

3. člen

 

 

Starši otrok, za katere je Občina Kobarid po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila, in plačilom staršev.

 

 

4. člen

 

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 koledarskih dni zaradi bolezni (od 31. dne dalje), vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.

 

 

5. člen

 

 

Občina Kobarid bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve višine rezervacije po tem sklepu.

 

 

6. člen

 

 

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Kobarid po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

 

 

7. člen

 

 

Občina Kobarid bo tudi za otroke s stalnim bivališčem v Občini Kobarid, ki so vključeni v vrtce izven občine Kobarid, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih.

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid z dne 18. 3. 2004.

 

 

8. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2005.

 

 

 

 

 

Št. 640-2/04

 

 

Kobarid, dne 14. julija 2005.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor