Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 72/93 93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 8. redni seji dne 15. 12. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.

 

 

2. člen

 

 

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2002 so realizirani v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev po ekonomskih namenih je izkazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2002, ki je sestavni del tega odloka.

 

 

Sestavni del odloka je posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami prihodkov in odhodkov po funkcionalnih namenih in zaključni računi poslovanja krajevnih skupnosti.

 

 

3. člen

 

 

Zmanjšanje sredstev na računih proračuna v višini 180,263.057 SIT financira iz ostanka sredstev na računih konec preteklega leta

 

 

Povečanje sredstev na računih krajevnih skupnosti v višini 26,723.765 SIT se prenese v splošne sklade krajevnih skupnosti za leto 2003 v višini ostanka denarnih sredstev posamezne krajevne skupnosti.

 

 

4. člen

 

 

Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2002 so dosežena v naslednjih zneskih:

 

 

1.   Prihodki                             29.911.557,10

 

 

2.   Odhodki                              29.839.578,30

 

 

3.   Ostanek sredstev konec leta              71.978,80

 

 

Ostanek denarnih sredstev stalne proračunske rezerve v znesku 71.978,80 SIT se prenese med sredstva stalne proračunske rezerve za leto 2003.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 10/032-01/8-5/2003

 

 

Slovenska Bistrica, dne 15. decembra 2003.

 

 

Župan

    Občine Slovenska Bistrica

    dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor