Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 171. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine Črnomelj na 30. redni seji dne 15. 06. 2006 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka

 

 

o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95, 36/02 in 121/03 – v nadaljnjem besedilu: odlok).

 

 

2. člen

 

 

Za 5. členom v poglavju »II. SKUPNI POGOJI GRADENJ IN DRUGIH UREDITEV« se doda nov 5.a. člen, z naslednjim besedilom:

 

 

»5.a

 

 

Na vseh območjih urejanja so dopustni naslednji posegi:

 

 

– za obstoječe legalno zgrajene objekte: vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije in odstranitve objektov;

 

 

– za prometno omrežje in naprave: vzdrževalna dela, rekonstrukcije, novogradnje in odstranitve;

 

 

– za komunalno omrežje in naprave ter za omrežje in naprave za zveze: vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve;

 

 

– za vodnogospodarske objekte in naprave: vzdrževanje, rekonstrukcija, gradnje in odstranitve;

 

 

– za vodotoke, erozijska območja in poplavna območja: urejanje za preprečevanje škodljivih vplivov.«.

 

 

3. člen

 

 

V 9. členu se:

 

 

– besedilo drugega odstavka se zamenja z naslednjim besedilom:

 

 

»Posegi v sklenjene komplekse najboljših ter druga območja kmetijskih zemljišč in varovanih območji ohranjanja narave niso dovoljeni.«

 

 

– doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

 

 

»Dovoli se začasna postavitev tabornih prostorov na lokacijah in po pogojih, ki jih določa Odlok o taborjenju v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 50/98, 79/04).«

 

 

4. člen

 

 

Besedilo 13. člena se v celoti zamenja z naslednjim besedilom:

 

 

»Pri vzdrževalnih delih, adaptacijah, rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah se morajo ohranjati kakovostne značilnosti objektov oziroma oblikovati v skladu z naslednjimi pogoji:

 

 

Stanovanjski objekti:

 

 

Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4.

 

 

Etažnost je lahko klet in pritličje, pritličje in mansarda in samo izjemoma (v strminah) vkopana klet, pritličje in mansarda oziroma podstrešje.

 

 

Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 40 do 50 stopinj. Kritina mora biti temne barve (opečna, temno siva, skodle, slama) in usklajena s tradicionalno. Čopi so dovoljeni v primeru, da so značilni za območje, kjer se bo poseg v prostor izvajal. Izvedba frčad je možna le centralno na fasado, nad glavnim vhodom.

 

 

Fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dvo- ali tribarven s poudarjenimi dekorativnimi elementi (obrobe okoli oken, ogelniki ipd.). Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni, ograje balkonov (gankov) naj bodo v vertikalnem lesenem opažu.

 

 

Gospodarski objekti

 

 

Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4.

 

 

Etažnost je lahko klet in pritličje, pritličje in mansarda.

 

 

Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 40 do 50 stopinj. Kritina mora biti temne barve (opečna, temno siva, skodle, slama) in usklajena s tradicionalno. Čopi so dovoljeni v primeru, da so značilni za območje, kjer se bo poseg v prostor izvajal. Izvedba frčad ni možna, izjemoma v primeru objektov za spravilo sena skladno s tradicionalno izvedbo.

 

 

Fasade lahko ometane ali lesene. Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni v vertikalnem lesenem opažu. Polkrožna lesena bruna in rdečkasti toni lesa se ne dovolijo.

 

 

Sušilnice in prostostoječi stolpni silosi so dovoljeni le izjemoma, kjer je to potrebno zaradi funkcionalnih zahtev dejavnosti in kjer to prostor dovoljuje.

 

 

Enostavni objekti:

 

 

Gradnja enostavnih objektov, razen vetrolovov, ograj, bazenov, nadstreškov v obliki pergole in vseh podzemnih objektov, med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena. Pomožni objekti morajo po naklonu, strešni kritini in orientaciji slemena povzemati značilnosti osnovnega objekta. Dopustna je izvedba ravnih streh pomožnih objektov skladno s presojo občinskega urbanista.«.

 

 

5. člen

 

 

V 20. členu se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

 

 

»Lega objektov na parceli sledi logiki poselitvenega vzorca naselja. Minimalni odmik objekta od parcelne meje sosednjega zemljišča je 3 m.«

 

 

6. člen

 

 

Besedilo 22.a člena se zamenja z naslednjim besedilom:

 

 

»– Biotsko raznovrstnost in naravne vrednote se po Zakonu o ohranjanju narave –ZON (Uradni list RS, št. 96/04) aktivno vključuje v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine na način, ki ga določa zakon (6. člen ZON). Aktivno se v urejanje prostora vključuje še ekološko pomembna območja – EPO in posebna varstvena območja (območja Natura 2000).

 

 

– Na zavarovanih območjih, naravnih vrednotah (naravni dediščini), ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000, naj se upošteva varstvene režime, varstvene in razvojne usmeritve ter pogoje za posamezne zvrsti naravnih vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v Naravovarstvenih smernicah, izdelanih za Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki jih je izdelal Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto .

 

 

– Na območjih ohranjanja narave s posebnim statusom, je po 104. in 105. členu (ZON) potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, dovoljenje za poseg v naravo, oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ju izda MOP, agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.«

 

 

7. člen

 

 

V 23. členu se na koncu pete alinee drugega odstavka doda nov stavek:

 

 

»Do izgradnje javne kanalizacije je možna gradnja malih čistilnih naprav za individualne potrebe.«

 

 

8. člen

 

 

V 27. členu se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

 

 

»S področja zaščite in reševanja je potrebno upoštevati določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02-ZGO-1). Pri tem je potrebno zagotoviti:

 

 

– pogoje za varen umik ljudi, (živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države),

 

 

– potrebne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami),

 

 

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),

 

 

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91).«

 

 

9. člen

 

 

V 28. členu se:

 

 

– v prvem odstavku doda nova druga alinea z naslednjim besedilom:

 

 

»– na območju za travnato parkirišče »Pa« ob pokopališču je možna gradnja poslovilnega objekta.«

 

 

– na koncu druge alinee doda naslednji stavek:

 

 

»Na območju »R« je možna ureditev kampa za šotore. Območje kampa je zatravljeno, posegi v tla z drugačnimi ureditvami niso dovoljeni. Vse ostale funkcije, ki jih mora omogočati kamp, se izvajajo v obstoječem objektu. Parkiranje avtomobilov na lokaciji kampa ni dovoljeno. Ograja kampa je lahko lesena, izvedena na tradicionalen način - sestavljena iz dveh horizontalnih in dveh vertikalnih elementov na en modul.«

 

 

– zbriše četrta alinea petega odstavka.

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 35003-46/2005

 

 

Črnomelj, dne 15. junija 2006

 

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor