Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 6. izredni seji dne 12. 4. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Kobarid za leto 2007

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za proračun Občine Kobarid za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po ekonomski klasifikaciji, in posebni del, načrt razvojnih programov, načrt delovnih mest občinske uprave ter načrt nakupa in prodaje stvarnega premoženja so priloge k temu odloku.

 

 

Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih v EUR.

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN                  |              |

 

 

|        |ODHODKOV                              |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |Skup. podskup. konto, podkon. naziv   |      Proračun|

 

 

|        |konta                                 |      2007/EUR|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |     5.500.832|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)             |     3.241.136|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|70      |DAVČNI PRIHODKI                       |     2.603.338|

 

 

|        |(700+701+702+703+704+705+706)         |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK       |     2.316.000|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |703 DAVKI NA PREMOŽENJE               |        90.793|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |       196.545|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|71      |NEDAVČNI PRIHODKI                     |       637.798|

 

 

|        |(710+711+712+713+714)                 |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |       600.241|

 

 

|        |PREMOŽENJA                            |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |711 TAKSE IN PRISTOJBINE              |             0|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |712 DENARNE KAZNI                     |             0|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI           |        37.556|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |       475.311|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB         |       135.218|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |       340.093|

 

 

|        |NEMATERIALNO PREMOŽENJE               |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|73      |PREJETE DONACIJE (730 + 731)          |         6.259|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                   |     1.778.127|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|II.     |S K U P A J   O D H O D K I           |     5.806.946|

 

 

|        |(40+41+42+43)                         |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|40      |TEKOČI ODHODKI                        |       902.798|

 

 

|        |(400+401+402+403+404+409)             |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |       311.444|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA         |        39.029|

 

 

|        |SOCIALNO VARNOST                      |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |       535.096|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI           |        11.597|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |409 REZERVE                           |         5.633|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|41      |TEKOČI TRANSFERI                      |     1.339.001|

 

 

|        |(410+411+412+413+414)                 |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |410 SUBVENCIJE                        |        22.622|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN         |       383.093|

 

 

|        |GOSPODINJSTVOM                        |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |412 TRANSFERI NEPROFITNIM             |       211.213|

 

 

|        |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM            |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |       722.073|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           |     2.374.834|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH         |     2.374.834|

 

 

|        |SREDSTEV                              |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)         |     1.186.158|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI           |     1.186.158|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ    |      –306.113|

 

 

|        |(I.-II.)                              |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |                                      |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE |         2.086|

 

 

|        |KAP. D. (750+751+752)                 |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČ.KAPITAL.       |             0|

 

 

|        |DELEŽEV (440+441+442)                 |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-   |             0|

 

 

|        |V.)                                   |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)        |      –304.027|

 

 

|        |(I. + IV.) – (II. + V.)               |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|        |                                      |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                    |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                    |       333.834|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|VIII.   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA              |        43.065|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|IX.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |       –13.258|

 

 

|        |RAČUNIH (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)   |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)      |       290.769|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|XI.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC       |        13.495|

 

 

|        |PRETEKLEGA LETA                       |              |

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC LETA  |           237|

 

 

+--------+--------------------------------------+--------------+

 

 

Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih v EUR.

+-------------------------------------------+------------------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |                  |

+-------------------------------------------+------------------+

|Skup. podsku.                              | Predlog rebalansa|

|Konto, podkon. Naziv konta                 |              2007|

+--------+----------------------------------+------------------+

|I.      |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)  |         4.804.783|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |Tekoči prihodki (70+71)           |         3.326.149|

+--------+----------------------------------+------------------+

|70      |Davčni prihodki                   |         2.608.309|

|        |(700+701+702+703+704+705+706)     |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |700 Davek na dohodek in dobiček   |         2.316.000|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |703 Davek na premoženje           |           142.710|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |704 Domači davki na blago in      |           149.599|

|        |storitve                          |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|71      |Nedavčni prihodki                 |           717.840|

|        |(710+711+712+713+714)             |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |710 Udeležba na dobičku in dohodki|           616.291|

|        |od premoženja                     |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |711 Takse in pristojbine          |             3.100|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |712 Denarne kazni                 |               250|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |Drugi nedavčni prihodki           |            98.199|

+--------+----------------------------------+------------------+

|72      |Kapitalski prihodki (720+721+722) |           270.068|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |720 Prihodki od prodaje stavb     |           103.068|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |722 Prihodki od zemljišč          |           167.000|

+--------+----------------------------------+------------------+

|73      |Prejete donacije (730+731)        |                 0|

+--------+----------------------------------+------------------+

|74      |Transferni prihodki               |         1.208.566|

+--------+----------------------------------+------------------+

|II.     |Skupaj odhodki (40+41+42+43)      |         4.771.318|

+--------+----------------------------------+------------------+

|40      |Tekoči odhodki                    |         1.006.306|

|        |(400+401+402+403+404+409)         |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |400 Plače in drugi izdatki        |           276.987|

|        |zaposlenim                        |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |401 Prispevki delodajalcev za     |            52.587|

|        |socialno varnost                  |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |402 Izdatki za blago in storitve  |           641.587|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |403 Plačila domačih obresti       |            11.597|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |409 Rezerve                       |            23.548|

+--------+----------------------------------+------------------+

|41      |Tekoči transferi                  |         1.384.272|

|        |(410+411+412+413+414)             |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |410 Subvencije                    |            31.779|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |411 Transferi posameznikom in     |           721.829|

|        |gospodinjstvom                    |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |412 Transferi neprofitnim         |           105.935|

|        |organizacijam in ustanovam        |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |413 Drugi tekoči domači transferi |           524.729|

+--------+----------------------------------+------------------+

|42      |Investicijski odhodki (420)       |           964.540|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |420 Nakup in gradnja osnovnih     |           964.540|

|        |sredstev                          |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|43      |Investicijski transferi (430)     |         1.416.200|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |431 Investicijski transferi       |         1.060.653|

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |432 Investicijski transferi       |           355.547|

|        |prorač. upor.                     |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|III.    |Proračunski presežek-primanjkljaj |            33.465|

|        |(I.-II.)                          |                  |

+-------------------------------------------+------------------+

|                                           |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |                  |

|        |IN NALOŽB                         |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|IV.     |Prejeta vračila danih pos. in     |             2.086|

|        |prodaje kap. d. (750+751+752)     |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|V.      |Dana posojila in poveč. kapital.  |               742|

|        |deležev (440+441+442)             |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |Spremembe kapitalskih deležev     |             1.344|

|        |(IV.-V.)                          |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|        |Skupni presežek (primanjkljaj)    |                  |

|        |(I.+IV.) – (II.+V.)               |                  |

+-------------------------------------------+------------------+

|                                           |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|VII.    |Zadolževanje (500)                |                 0|

+--------+----------------------------------+------------------+

|VIII.   |Odplačilo dolga (551)             |            43.065|

+--------+----------------------------------+------------------+

|IX.     |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)    |           –43.065|

+--------+----------------------------------+------------------+

|X.      |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na|            –8.256|

|        |računih (I.+IV.+VIII.)-           |                  |

|        |(II.+V.+IX.)                      |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|XI.     |Stanje sredstev na računu konec   |            13.495|

|        |preteklega leta                   |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

|XII.    |Stanje sredstev na računu konec   |             5.239|

|        |leta                              |                  |

+--------+----------------------------------+------------------+

Splošni del občinskega proračuna – odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna – prihodki in odhodki ter razvojni programi (dvoletni program investicij), načrt delovnih mest in plan nabave osnovnih sredstev uprave so sestavni del proračuna.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

 

 

V primeru težav pri izvajanju proračuna, je odgovorna oseba za izvajanje proračuna do sprejetja morebitnega rebalansa, dolžna izvajati proračun tako, da se poravnajo obveznosti iz naslova dotacij, ki niso zakonsko obvezne, v sorazmerno znižanem znesku za vse upravičence.

 

 

4. člen

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan lahko izvede prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna največ do višine +,-10% in o tem obvesti občinski svet. Za večje prerazporeditve mora župan predlagati rebalans.

 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna (ob polletju in ob zaključnem računu) poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

 

 

5. člen

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti proračuna, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih petih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračunu 2007.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu 2007.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih uporabnikov.

 

 

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu razvojnih programov.

 

 

6. člen

 

 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občni svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

7. člen

 

 

Občina Kobarid ima proračunski sklad, ki deluje kot:

 

 

– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

 

 

Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 1.461,00 EUR.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.250,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

 

 

8. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 850,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga in o tem s pisnim poročilom obvestiti občinski svet.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

9. člen

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 335.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije: – zdravstveni dom Kobarid.

 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti pri dolgoročnem zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 EUR.

 

 

10. člen

 

 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2007 zadolžijo le s prehodnim soglasjem občinskega sveta.

 

 

6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

11. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

12. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 410-43/06

 

 

Kobarid, dne 12. aprila 2007

 

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor