Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 27/08 – popr., 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 10. redni seji dne 18. decembra 2015 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015 

 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

skupina/podskupina kontov

v eurih

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.656.727

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.228.607

70

DAVČNI PRIHODKI

1.135.387

 

700 Davki na dohodek in dobiček

948.075

 

703 Davki na premoženje

76.912

 

704 Domači davki na blago in storitve

110.400

 

706 Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

93.220

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

30.981

 

711 Takse in pristojbine

1.900

 

712 Denarne kazni

820

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

 

714 Drugi nedavčni prihodki

59.519

72

KAPITALSKI PRIHODKI

21.641

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

17.866

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premoženja

3.775

73

PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

406.479

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

406.479

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračunja EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.548.018

40

TEKOČI ODHODKI

579.828

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

85.383

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

12.963

 

402 Izdatki za blago in storitve

391.908

 

403 Plačila domačih obresti

66.714

 

409 Rezerve

22.860

41

TEKOČI TRANSFERI

491.031

 

410 Subvencije

139

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

286.414

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

86.446

 

413 Drugi tekoči domači transferi

118.032

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

455.386

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

455.386

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

21.773

 

430 Investicijski transferi

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

8.892

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

12.881

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.

108.709

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 
 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 
 

440 Dana posojila

26.791

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

–26.791

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)

81.918

C)

RAČUN FINANCIRANJA

 

VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

50

ZADOLŽEVANJE

 
 

500 Domače zadolževanje

 
 

ODPLAČILA DOLGA (550)

 

55

ODPLAČILA DOLGA

85.825

 

550 Odplačila domačega dolga

85.825

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

–85.825

X.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)

–3.907

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 
 

9009 Splošni sklad za drugo

3.907

« 

 

2. člen 

Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št.410-28/2015-1

Šalovci, dne 18. decembra 2015

 

Župan

Občine Šalovci

Iztok Fartek l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor