Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (2002)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Odlok o proračunu Občine Rače - Fram za leto 2002
MUV
1/2002
30.01.2002
2.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v občini Rače-Fram
MUV
2/2002
15.02.2002
3.
Pravilnik o dodeljevanju sredstev subvencij za samozaposlitve v občini Rače-Fram
MUV
2/2002
15.02.2002
4.
Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence v občini Rače-Fram
MUV
2/2002
15.02.2002
5.
Spremembe in dopolnitve načrta rabe kmetijskih zemljišč 2. in 3. varstvenega območja pitne vode na Dravskem polju in Vrbanskem platoju za občino Rače-Fram
MUV
2/2002
15.02.2002
6.
Dopolnitev sklepa o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove na pokopališču Fram v občini Rače-Fram
MUV
2/2002
15.02.2002
7.
Sklep o izvzemu javnega dobra v občini Rače-Fram
MUV
2/2002
15.02.2002
8.
Sklep o uradnem elektronskem naslovu občinske uprave občine Rače-Fram
MUV
2/2002
15.02.2002
9.
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Rače-Fram za leto 2001
MUV
6/2002
10.04.2002
10.
Spremembe in dopolnitve sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram
MUV
6/2002
10.04.2002
11.
Spremembe sprememb in dopolnitev sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju občine Rače-Fram
MUV
6/2002
10.04.2002
12.
Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi višine prispevka občanov za protiprašno ureditev ulic v občini Rače-Fram
MUV
6/2002
10.04.2002
13.
Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi višine prispevka občanov za priključitev na javno vodovodno omrežje na območju občine Rače-Fram
MUV
6/2002
10.04.2002
14.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za naselje Rače
MUV
6/2002
10.04.2002
15.
Program priprave zazidalnega načrta poslovno stanovanjskega kompleksa v naselju Rače
MUV
6/2002
10.04.2002
16.
Sklep o prodaji zemljišč v občini Rače-Fram
MUV
6/2002
10.04.2002
17.
Sklep o spremembi cene obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in potrditvi cene obdelave in predelave odpadkov v CRO Maribor v občini Rače-Fram
MUV
9/2002
20.05.2002
18.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Rače-Fram
MUV
9/2002
20.05.2002
19.
Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v občini Rače - Fram, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
MUV
9/2002
20.05.2002
20.
Sklep o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v občini Rače-Fram
MUV
17/2002
31.08.2002
21.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev subvencij za samozaposlitve
MUV
17/2002
31.08.2002
22.
Odredba o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Rače-Fram
MUV
17/2002
31.08.2002
23.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v občini Rače-Fram
MUV
17/2002
31.08.2002
24.
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Rače-Fram
MUV
17/2002
31.08.2002
25.
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Rače-Fram
MUV
17/2002
31.08.2002
26.
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2002
MUV
20/2002
27.09.2002
27.
Sklep o določitvi javnega dobra
MUV
20/2002
27.09.2002
28.
Sklep o določitvi javnega dobra
MUV
20/2002
27.09.2002
29.
Sklep o prenosu zemljišč JMSS Maribor na Mestno občino Maribor
MUV
24/2002
08.11.2002
30.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev subvencij za samozaposlitve
MUV
24/2002
08.11.2002
31.
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače-Fram
MUV
27/2002
29.11.2002
32.
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
MUV
27/2002
29.11.2002
33.
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin za leto 2002
MUV
27/2002
29.11.2002
34.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram
MUV
27/2002
29.11.2002
35.
Sklep o prodaji zemljišč
MUV
27/2002
29.11.2002
36.
- popravek
MUV
28/2002
05.12.2002
37.
Sklepa o prodaji zemljišč
MUV
28/2002
05.12.2002
38.
Sklepa o določitvi javnega dobra
MUV
28/2002
05.12.2002
39.
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače-Fram o rezultatih glasovanja za župana na lokalnih volitvah 10. novembra 2002
MUV
29/2002
11.12.2002
40.
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače-Fram o rezultatih glasovanja za člane Občinskega sveta na lokalnih volitvah 10. novembra 2002
MUV
29/2002
11.12.2002
41.
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače-Fram o rezultatih glasovanja za člane sveta KS Fram na lokalnih volitvah 10. novembra 2002
MUV
29/2002
11.12.2002
42.
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače-Fram o rezultatih glasovanja za člane sveta KS Rače na lokalnih volitvah 10. novembra 2002 in ponovnih volitvah (za naselje Podova) dne 1. decembra 2002
MUV
29/2002
11.12.2002

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor