Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Semič 

 

1. člen 

Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:

»Za storjene prekrške zoper javni red in mir se odmerijo globe po predpisu, ki ureja varstvo javnega reda in miru.«

 

2. člen 

Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:

»Kolikor področni predpis prekrška, ki ga določa ta odlok, ne določa, se odmeri globa:

– posamezniku 200 EUR

– pravni osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost 1000 EUR

– odgovorni osebi pravne osebe ali odgovorni osebi samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost 300 EUR.«

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-05/2008-35

Semič, dne 7. julija 2016

 

Županja

Občine Semič

Polona Kambič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor