Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 12., 27. in 115  člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 08/03) in 7. ter 35. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 01/99, 01/01, 03/02 in 04/03) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 20. 05. 2005 sprejel

 

DOPOLNITEV PROGRAMA PRIPRAVE

LOKACIJSKEGA NAČRTA L4

EKONOMSKO POSLOVNE CONE BRNIK S KOMASACIJO

 

I.         DOPOLNITEV PROGRAMA PRIPRAVE

 

(1.1.)   Skladno določilom 115. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 08/03) se veljavni program priprave lokacijskega načrta L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 04/04) dopolni z določitvijo priprave komasacije. Dopolnijo se tudi roki priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem.

 

II.        VSEBINSKE DOPOLNITVE

 

(2.1.)   Dopolni se prvi odstavek (1.1.) prve točke programa priprave tako, da se na koncu prvega stavka doda: »ter določa izvedbo komasacije.«.

 

(2.2.)   Dopolni se drugi b odstavek (4.2.b) četrte točke programa priprave tako, da se predzadnjemu stavku doda: », skupaj z elaboratom komasacije.«.

 

(2.3.)   Glede na kompleksnost priprave lokacijskega načrta, usklajevanje s konceptom razvoja letališke infrastrukture (prometna in druga javna gospodarska infrastruktura) in odločbo o potrebi izdelave celovite presoje vplivov na okolje, se dopolnijo tudi roki za pripravo lokacijskega načrta in sicer tako, da se sprejeti roki od vključno zaporedne številke (7.4.) sedme točke programa priprave nadomestijo z novimi, tako, da se novo besedilo glasi:

 

»(7.4.)

Predlog LN in elaborat nove razdelitve zemljišč (dvestoštirideset dni od pridobitve odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje)

(7.5.)

Druga prostorska konferenca (najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo)

(7.6.)

Javna razgrnitev LN in elaborata nove razdelitve zemljišč, javna obravnava in obravnava na OS – prva obravnava (trideset dni, vmes prva obravnava OS)

(7.7.)

Stališča do pripomb in predlogov (sprejem v roku tridesetih dni po zaključku javne razgrnitve)

(7.8.)

Dopolnjen predlog LN (šestdeset dni po sprejemu stališč do pripomb in predlogov)

(7.9.)

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog LN (petinštirideset dni po izdelavi dopolnjenega predloga)

(7.10.)

Obravnava in sprejem LN na OS – druga obravnava (dvajset dni po pridobitvi mnenj)«.

 

(2.4.)   Dopolni se osma točka programa priprave tako, da se obstoječi prvi odstavek (8.1.), ki se nanaša na izključno obveznost Občine Cerklje na Gorenjskem črta in nadomesti z besedilom:

 

»(8.1.)

Pripravljavec strokovnih podlag, lokacijskega načrta in elaborata komasacije je Občina Cerklje na Gorenjskem, naročniki pa zainteresirani investitorji.«.

 

Drugi odstavek (8.2.) iste točke se spremeni le v zadnjem delu stavka, kjer se besedilo: »je Občina Cerklje na Gorenjskem« nadomesti z besedilom: »so zainteresirani investitorji, pripravljavec pa Občina Cerklje na Gorenjskem.«.

III.      DOLOČITEV OBJAVE

 

Sprejeta dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik s komasacijo se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati z dnem sprejema župana.

 

Številka: 35005-01/2004-46

Cerklje na Gorenjskem, 20. 05. 2005

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc Čebulj, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor