Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Občina Prevalje na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju  razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2016 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2015, 4/2016 in 8/2016) in Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2016 in 29/2016) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI PREVALJE  V LETU 2016

 

I.           Naročnik javnega razpisa:

 

Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

 

II.          Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje  v letu 2016.

 

Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala za naslednje vrste pomoči oz. ukrepe:

 

1.         De minimis pomoči v skladu z uredbo komisije (EU) št. 1407/2013

 

1.1.      Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju

 

Namen in cilji ukrepa:

·       Podpiranje usposabljanja, organiziranja izobraževanj in prenos dobrih praks, novih znanj ter promocije gozdarstva, kar bo prineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev s ciljem doseganja višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov s področja kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na kmetiji in s tem prispevanja k dolgoročni sposobnosti preživetja in večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

 

Predmet podpore:

·       Izobraževanje in usposabljanje kmetov s področja kmetijstva in gozdarstva,

·       organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, licitacij, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,

·       priprava in tisk publikacij ter oblikovanje in priprava spletnih strani,

·       izvedba strokovnih ekskurzij,

·       širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost).

 

Upravičenci do pomoči:

·       subjekti, ki  so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in  bodo izbrani  na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva in delujejo na območju Občine Prevalje).

 

Upravičeni stroški:

·       stroški za najem prostorov,

·       honorarji izvajalcev izobraževanja in usposabljanja,

·       stroški za oglaševanje,

·       stroški gradiv za udeležence,

·       stroški izvedbe strokovne ekskurzije,

·       potni stroški, stroški prevozov, 

·       stroški priprave in tiska publikacij in

·       stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.

 

Pogoj za pridobitev sredstev in druge omejitve:

·       Pomoč se izplača skladno z določili pogodbe o dodelitvi pomoči (po realizaciji in na podlagi pisnega zahtevka in dokazil o realizaciji tehnične podpore).

·       Pomoč se ne dodeli:

·       za stroške svetovanja, ki so financirana v okviru javne svetovalne službe,

·       za sofinanciranje pokritja stroškov, ki jih je izvajalec pri izvedbi aktivnosti plačal Občini Prevalje.

Višina razpisanih sredstev:

·       Sredstva za ukrep Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2016, na postavki 43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini  2.000 EUR.

Višina sofinanciranja:

·       Sofinancira se do 100% vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa, oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno), vendar največ  do višine  3.000 € na leto.

·       Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR  v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

 

1.2       Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

 

Cilj ukrepa:

·       Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

 

Upravičenci do pomoči:

·       pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

 

Upravičeni stroški:

·       stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

·       stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

·       stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

·       stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

 

Pogoji za pridobitev sredstev in druge omejitve:

·       vlagatelj predloži program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter dokazilo o nastalih stroških;

·       Pomoč se izplača skladno z določili pogodbe o dodelitvi pomoči (po realizaciji in na podlagi pisnega zahtevka ter dokazil o realizaciji skladno s pogodbo)

·       Pomoč se ne dodeli za stroške, ki so bili na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine.

 

Višina razpisanih sredstev:

·       Sredstva za ukrep Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2016, na postavki 43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini  1.000 EUR.

Višina sofinanciranja:

·       Sofinancira se največ do 100 % upravičenih stroškov.

·       Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR  v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

 

2.         Ostali ukrepi občine

2.1.      Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Namen in cilji ukrepa:

·       zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. 

 

Upravičenci do pomoči:

·       registrirana društva ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

 

Upravičeni stroški:

·       Stroški izvedbe prijavljenega programa društva (stroški za organizacijo in izvedbo izobraževanj in usposabljanj, stroški obiskov sejmov in tekmovanj, stroški organizacije in izvedbe razstav in sejmov, stroški za izvedbo strokovne ekskurzije, stroški svetovalnih storitev, stroški publikacij),

·       V primeru, da društvo deluje na območju več občin, se pri izračunu višine dodeljenih sredstev upošteva samo delež članstva iz Občine Prevalje.

 

Pogoji za pridobitev pomoči:

·       vlagatelj predloži finančno in vsebinsko ovrednoten program društva, ki je usmerjen v zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter prispeva k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja,

·       upravičenci imajo sedež na območju Občine Prevalje oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na območju Občine Prevalje, oziroma so v njihove programe aktivno vključeni člani iz Občine Prevalje.

 

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev in druge omejitve:

·       izvajalci po potrebi brezplačno sodelujejo na prireditvah v občini, ki jih organizira občina in na promocijskih prireditvah oziroma na zahtevo občine v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi organizirajo prireditev občinskega pomena,

·       pomoč se ne dodeli:

·       za program izvajalca, ki je odklonil sodelovanje z občino na način, kot ga predvideva prejšnja alineja,

·       za materialne stroške, povezane z osnovnim delovanjem društva (administrativni stroški, potni stroški,…),

·       za programe, za katere so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih občine, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine.

 

Višina razpisanih sredstev:

·       Sredstva za ukrep Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2016, na postavki 43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva v višini  6.000 EUR.

 

Višina sofinanciranja:

·       Sofinancira se največ do 100 % upravičenih stroškov prijavljenega programa društva, vendar največ 3.000 € na leto.

 

III.         Zahtevana dokumentacija:

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8.00 do 12.00 ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si .

Za popolno se šteje vloga, ki je v celoti in pravilno izpolnjena in so ji priložena vsa zahtevana dokazila.

Oddaja vloge na razpis pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega razpisa, razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe.

 

IV.        Merila za sofinanciranje

 

Sredstva pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje  v letu  2016 se bodo dodeljevala na podlagi določb Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju  razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2016 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2015, 4/2016 in 8/2016). 

 

V.         Rok za prijavo na javni razpis in način oddaje vlog

Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprtih pisemskih ovojnicah najpozneje do 8.8.2016, do 12.00 ure, na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!«, ter s pripisom »Dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje v letu 2016« in pripisom ukrepa, na katerega vlagatelji kandidirajo.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  do naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12.00 ure.

 

VI.        Obravnavanje vlog:

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene  in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena oseba.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30. dni po zaključenem razpisu. Upravičencem bo izdan sklep o višini pomoči.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

 

VII.       Datum odpiranja vlog

 

Odpiranje vlog bo komisija opravila 9.8.2016, ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Prevalje.

 

VIII.      Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, lahko zainteresirani  dobijo na tel. št. 02/82 46 121, vsak delovni dan, med 8.00  in 12.00 uro.

 

Številka: 41011-0010/2016-11

Datum: 12.7.2016

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor